Mládež 15+

Mládež 15+


Proč by mělo moje dítě chodit na střední školu?

Střední škola je důležitým krokem v procesu vzdělávání a rozvoje dětí. Umožňuje jim získávat nové znalosti a odborné dovednosti, rozvíjet sociální a komunikační schopnosti, získávat nové zájmy a zkušenosti, navazovat vztahy s vrstevníky v kolektivu, a posilovat tak jejich sebevědomí a sebedůvěru. Rozšiřuje všeobecné znalosti, které děti získaly na základní škole, a připravuje je na vstup na trh práce nebo budoucí vysokoškolské studium.


Výběr střední školy

  Výběr vhodné střední školy je pro uchazeče velmi důležitý a náročný úkol. Je důležité, aby si dítě vybralo školu, která odpovídá jeho zájmům, schopnostem a budoucím plánům. V České republice mohou uchazeči vybírat z několika set různých oborů, které se vyučují na středních odborných školách, gymnáziích, středních uměleckých školách, učilištích a dalších druzích středních škol. Při vybírání střední školy a oboru vzdělání je důležité pečlivě zvážit mimo jiné tato hlediska:

  • Náročnost studia – Různé typy středních škol se liší v míře náročnosti studia. Měli byste vždy v první řadě zvážit, zda je vaše dítě připraveno na studium gymnáziu s maturitou nebo například na učilišti s výučním listem.
  • Cíle po střední škole – Pokud chce dítě po střední škole pokračovat ve vysokoškolském studiu, je potřeba zvolit si středoškolský obor zakončený maturitní zkouškou. Pokud chce ale hned po střední škole pracovat, může být lepší zvolit střední odbornou školu bez maturity nebo učiliště.
  • Zájmy a schopnosti dítěte – Pokud má uchazeč konkrétní zájem o určitý obor, například technický, zdravotnický nebo ekonomický, může si vybrat střední odbornou školu zaměřenou na daný obor. Pro výtvarně, hudebně nebo tanečně nadané děti mohou být zase dobrou volbou střední umělecké školy.
  • Lokalita – Při výběru školy zvažte i dojížděcí vzdálenost od místa bydliště a dostupnost hromadnou dopravou.
  • Specifické potřeby – Pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, zdravotním postižením, mentální retardací či kombinovanými vadami je vhodné vybrat školu s odpovídající podporou a vzdělávacím programem.

  Střední školy umožňují vzdělávání v mnoha oborech. Výběr školy podle oboru vám může usnadnit například obrázkový průvodce na stránkách Infoabsolvent.

  I když už máte o typu vhodné střední školy a oboru jasno, může být těžké vybrat si konkrétní školu jen podle informací na webových stránkách. Doporučujeme vám zjistit si v dostatečném předstihu, kdy (a zda) se ve vašem regionu koná veletrh středních škol a také zda a v jakém termínu pořádá konkrétní škola, o kterou má vaše dítě zájem, tzv. den otevřených dveří.

  • Veletrh středních škol je speciální událost, která se koná obvykle jednou ročně a slouží jako příležitost pro zájemce o studium na střední škole, aby se seznámili s různými školami a studijními obory, získali podrobné informace o vstupních podmínkách a výběru oborů a mohli si prohlédnout materiály, prospekty a prezentace škol. Na veletrhu mají zúčastněné střední školy své stánky, na kterých se prezentují a odpovídají na dotazy zájemců o studium. Schola Prangensis v Praze nebo Posviť si na budoucnost v Plzni jsou dva příklady z mnoha Veletrhů středních škol, které se každoročně konají po celé České republice.
  • Den otevřených dveří pořádají jednotlivé střední školy, aby zájemcům o studium umožnily nahlédnout do svých prostor a seznámit se s nabízenými obory. Návštěvníci mají možnost projít se školou a nahlédnout do vybraných tříd, laboratoří, dílen a dalších prostor, kde se konají vyučovací hodiny nebo praktická výuka. Učitelé a další pracovníci školy jsou připraveni odpovědět na dotazy návštěvníků a poskytnout podrobnější informace o škole, studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení a dalších záležitostech. Den otevřených dveří je skvělou příležitostí pro zájemce o studium na střední škole, aby si udělali obrázek o škole, seznámili se s prostředím a získali další informace pro rozhodování při výběru střední školy.


 • Do většiny středních škol nastupují děti po ukončení povinné školní docházky, tedy z 9. třídy ZŠ. Výjimkou jsou víceletá gymnázia a taneční obor na konzervatoři, kam se nastupuje dříve, a část povinné školní docházky tak plní žáci v rámci středoškolského studia.
 • Na většině středoškolských oborů trvá studium 4 roky. Výjimkou jsou již zmíněná víceletá gymnázia a konzervatoře, kde je studium delší, a naopak učiliště a praktické školy, kde výuka trvá podle druhu školy a vybraného oboru jen 1, 2 nebo 3 roky.
 • Ke studiu do maturitních oborů jsou děti přijímány na základě úspěšného složení jednotné přijímací zkoušky. Na školách s uměleckým zaměřením se zase konají talentové zkoušky. Ostatní školy (především obory bez maturity a bez výučního listu) a praktické školy mají vlastní kritéria pro přijímání žáků a v případě volné kapacity přijímají všechny přihlášené uchazeče. Školy, které mají volnou kapacitu, mohou rozhodnout o přijetí žáka ke studiu i v průběhu školního roku.
 • Studium je zakončeno podle typu školy buď maturitní zkouškou nebo výučním listem, popřípadě jen závěrečným vysvědčením.


  V České republice je na výběr z mnoha typů středních škol, které se liší zaměřením, délkou studia, druhem přijímacího řízení nebo způsobem zakončení studia.

  Střední odborná škola (například průmyslová, umělecká, zdravotnická, hotelová, obchodní akademie) je vhodná zejména pro žáky, kteří mají zájem o konkrétní obor a chtějí se věnovat profesi v oborech, jako je doprava, elektrotechnika, strojírenství, zdravotnictví, cestovní ruch, ekonomie, administrativa, kultura nebo umění. Studium je ve většině oborů zakončeno maturitní zkouškou a trvá obvykle 4 roky. Po úspěšném zakončení studia se absolventi buď uplatňují přímo na pracovním trhu, nebo pokračují ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. V některých oborech (nematuritních) může být studium zkráceno i na 3 roky.

  • Střední umělecká škola je určena pro uchazeče s výrazným talentem ve vybraném uměleckém oboru. Umělecká škola zaměřená na hudební a taneční obor se nazývá
   konzervatoř. Uchazeči jsou vybíráni ke studiu na základě výsledků talentové zkoušky. Absolventi školy získají vysvědčení a diplom, některé obory jsou zakončeny maturitní zkouškou. Studium na konzervatoři většinou trvá 6 let. Výjimkou je taneční konzervatoř, kam jsou přijímáni žáci, kteří ukončili 5. třídu ZŠ a studium trvá celkem 8 let.


  Střední odborné učiliště
  je vhodné pro žáky, kteří mají zájem o praktické vzdělání a chtějí se vyučit řemeslu. Studium trvá podle oboru 2 nebo 3 roky a absolventi získávají výuční list. Mezi nejvíce žádané obory na učilištích patří například spojový mechanik, automechanik, kuchař-číšník, zámečník, zedník, instalatér, autoelektrikář nebo pekař. Absolventi dvouletých oborů nastupují po vyučení rovnou do práce, absolventi tříletých oborů mohou po vyučení buď nastoupit do praxe nebo pokračovat v dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou. Některá učiliště nabízejí i čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou. Maturitní zkouška opravňuje absolventy k případnému dalšímu studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

  Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou a jeho hlavním cílem je příprava studentů ke studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. Gymnázia můžeme rozdělit podle počtu let studia na čtyřletá a víceletá, tj. šestiletá a osmiletá.

  • Čtyřleté gymnázium. Studium trvá čtyři roky a žáci na tuto školu nastupují po ukončení 9. ročníku základní školy.
  • Šestileté gymnázium. Studium trvá 6 let a žáci jsou přijímání po ukončení 7. ročníku základní školy. Tento typ studia je méně rozšířený než čtyřleté a osmileté studium.
  • Osmileté gymnázium. Studium trvá 8 let a žáci na tuto školu nastupují po ukončení 5. ročníku ZŠ. První čtyři ročníky studia se nazývají nižší gymnázium a představují dokončení povinné školní docházky, zbývající čtyři ročníky se nazývají vyšší gymnázium. Ročníky víceletého gymnázia se označují latinskými názvy – prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima a oktáva.


  Střední vzdělání bez maturity a bez výučního listu

  Kromě výše uvedených středních škol existuje ještě dvouleté odborné vzdělání bez maturity i výučního listu (např. v oborech zubní instrumentář/ka nebo v pečovatelských službách) a praktická škola, kde studium trvá 1 nebo 2 roky. Absolventi těchto oborů získávají závěrečné vysvědčení. Vzdělání na praktické škole neposkytuje žádné odborné vzdělání, ale zaměřuje se na osvojování základních dovedností potřebných pro život a nejjednodušší pomocné činnosti např. při výrobě. Tyto školy jsou určené pro žáky s těžšími a kombinovanými formami zdravotního postižení, mentální retardací a závažnými poruchami učení. Určitě je nedoporučujeme dětem, jejichž jediným handicapem je neznalost českého jazyka.Přijímací řízení na střední školy

  Do všech maturitních oborů (kromě uměleckých oborů s talentovou zkouškou) jsou uchazeči přijímáni na základě úspěšného složení jednotné přijímací zkoušky (JPZ), která se skládá z povinného písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. Písemná zadání každý rok připravuje a vyhodnocuje organizace CERMAT, kterou řídí Ministerstvo školství (MŠMT). To znamená, že všechny děti, které se v daném školním roce hlásí na maturitní obor, konají stejnou („jednotnou“) přijímací zkoušku ve stejném termínu, nehledě na to, na kterou školu se hlásí. Škola testy uchazečů ani nevyhodnocuje, pouze zveřejňuje seznam přijatých žáků na základě výsledků centrálně vyhodnocených institucí CERMAT.

  Přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou se podávají nejpozději do 1. března.

  Jednotné přijímací zkoušky se konají v termínu, který stanovuje pro každý školní rok Ministerstvo školství (MŠMT). První kolo zkoušek se koná pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbové studium většinou v průběhu 2. týdne v dubnu, kdy jsou pevně stanoveny dva termíny během dvou po sobě jdoucích dnů (např. 1. termín 13. 4. 2023 a 2. termín 14. 4. 2023). Uchazeč, který podal přihlášky na dvě školy s jednotnou přijímací zkouškou, koná přijímací zkoušku v prvním termínu na té škole, kterou uvedl na přihlášce jako první (kolonka „1. škola“), a následující den na té škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou (kolonka „2. škola“). Během 3. týdne v dubnu se koná – také ve dvou po sobě jdoucích termínech (např. 17. 4. 2023 a 18. 4. 2023) – přijímací řízení na šestiletá a osmiletá gymnázia.

  Škola zveřejní výsledky přijímacího řízení do konce dubna – povinně do dvou pracovních dnů poté, co obdrží výsledky centrálně vyhodnocených testů od instituce CERMAT.

  V květnu jsou vypsány náhradní termíny pro uchazeče, kteří se předem omluvili řediteli školy z konání zkoušky v 1. kole (např. z důvodu nemoci).

  Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

  TIP: Na webových stránkách CERMAT můžete najít testová zadání i výsledky přijímacích zkoušek z předchozích ročníků.


  Uchazeči z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou mají podle Lex Ukrajina povolené úlevy u přijímacích zkoušek:

  • didaktický test z českého jazyka může být nahrazen pohovorem
  • zadání písemného testu z matematiky může být přeloženo do ukrajinštiny

  O tyto úlevy je potřeba písemně zažádat při podání přihlášky (na tiskopisu přihlášky nebo přiložit jako samostatnou žádost k přihlášce).

  TIP: Podívejte se na ukázkový pohovor u přijímacího řízení v tomto videu.


  Jednotná přijímací zkouška na střední školy se nekoná na středních odborných učilištích, uměleckých školách (kde je nahrazena talentovou zkouškou) a na některých středních školách například pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zdravotním postižením. Každá taková škola má svá vlastní přijímací kritéria a postup. Více informací o přijímacím procesu na konkrétní škole se dozvíte na webových stránkách každé školy.


  Přijímací zkouška na uměleckých a sportovních oborech se skládá z praktické talentové zkoušky, která ověřuje talent a schopnosti uchazeče a jejich zájem o uvedenou oblast, u některých oborů (např. výtvarných) i z hodnocení domácích prací a na některých školách je součástí zkoušky i pohovor. U uchazečů o obor Zpěv může být součástí talentové zkoušky například přednes několika vokálních skladeb zpaměti, hlasové cvičení, přednes mluveného slova, rozhovor, pohybová zkouška, znalost uměleckých děl apod. V případě talentových zkoušek na sportovní gymnázia se zase ověřují například gymnastické dovednosti, obecné sportovní předpoklady a testy podle jednotlivých specializací.

  POZOR: Přihlášky k talentovým zkouškám se podávají dříve než přihlášky na školy s jednotnou přijímací zkouškou – nejpozději do 30. listopadu!

  Talentové zkoušky se konají většinou v průběhu ledna, popř. února. Školy zveřejňují výsledky talentových zkoušek a seznam přijatých uchazečů v průběhu února.

  Každé dítě může podat celkem 2 přihlášky na vybrané střední školy s jednotnou přijímací zkouškou a navíc až 2 přihlášky na vybrané obory s talentovou zkouškou. Může tedy skládat nanejvýš 4 zkoušky, z toho ale maximálně dvě s jednotnou přijímací zkouškou.


 1. Vyplňte přihlášku.

  Tiskopis přihlášky dostanete buď ve škole nebo si ho můžete stáhnout a vytisknout z webových stránek Ministerstva školství (viz oddíl „Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři“).

  TIP: Dvojjazyčný návod k vyplnění přihlášky a překlad tiskopisu do ukrajinštiny si můžete prohlédnout zde.

  UPOZORNĚNÍ: V kolonce „Název a adresa střední školy“ uvádí uchazeč dvě vybrané školy (nebo dva obory), na které se hlásí. Pořadí, v jakém jsou školy uvedené v přihlášce („1. škola“ a „2. škola“) neznačí, o kterou ze škol má dítě větší zájem, ale rozhoduje o tom, na které škole bude dělat přijímací zkoušku v prvním termínu a na které v druhém.

 2.  

 3. K přihlášce přiložte tyto přílohy:
  • kopii dokladu o dočasné ochraně
  • doklad o předchozím vzdělání
   • Pokud dítě chodilo poslední dva roky do základní školy v ČR, vydá škola potvrzení přímo na přihlášce.
   • Pokud dítě splnilo poslední dva ročníky základní školy na Ukrajině, pak se dokládá vysvědčení z posledních dvou ročníků včetně překladu ukrajinského vysvědčení do českého jazyka.
   • Uchazečům s dočasnou ochranou umožňuje Lex Ukrajina úplně nebo částečně nahradit vysvědčení z předchozích ročníků svým čestným prohlášením, které obsahuje například informaci o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl žák hodnocen.
  • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a její nahrazení pohovorem a žádost o konání písemného testu z matematiky v ukrajinském jazyce.
   • TIP: Na druhé straně přihlášky je kolonka „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“. Do této kolonky může uchazeč napsat žádost o úlevy podle Lex Ukrajina: „Žádám o prominutí zkoušky z českého jazyka a její nahrazení pohovorem. Dále žádám o možnost konání písemného testu z matematiky v ukrajinském jazyce.“
   • Tato žádost může být podána i zvlášť jako příloha k přihlášce.
  • Podmínkou pro přijetí do určitých oborů je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče, který vyplní praktický lékař dítěte přímo do přihlášky nebo na zvláštním papíře. Informace o tom, zda je na vámi vybranou školu či obor vyžadováno potvrzení od lékaře, se dozvíte na webové stránce školy. Pro účely lékařského posudku potřebuje lékař znát a vyplnit kód vybraného oboru, na který se potvrzení vydává.
 4.  

 5. Odevzdejte vyplněnou přihlášku do SŠ nejpozději
  • do 30. listopadu (obory s talentovou zkouškou)
  • nebo do 1. března (obory s jednotnou přijímací zkouškou a ostatní školy kromě oborů s talentovou zkouškou).

   Vyplněnou přihlášku musí dostat obě vybrané školy, takže vyplněný tiskopis buď okopírujte nebo vytiskněte dvakrát.
   Přihlášky i s přílohami odešlete buď poštou jako doporučený dopis, datovou schránkou (pouze z osobní datové schránky zákonného zástupce dítěte) nebo odevzdejte osobně.
   Pokud odevzdáváte přihlášku ve škole osobně, nechte si potvrdit převzetí přihlášky.

 6.  

 7. Pozvánku ke zkoušce i s pokyny obdržíte nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky. Škola vám zároveň sdělí registrační nebo evidenční číslo vašeho dítěte, pod kterým budou později zveřejněny výsledky přijímacího řízení (seznam přijatých a nepřijatých uchazečů s bodovým hodnocením výsledků přijímacího řízení) na webové stránce školy.


  Seznam přijatých žáků zveřejňuje každá škola na svých webových stránkách. Jména a další osobní údaje uchazečů jsou nahrazeny registračním nebo evidenčním číslem, které je každému uchazeči přiděleno na základě podání přihlášky k přijímací zkoušce.

  Pozor: Škola nezasílá písemné potvrzení o přijetí uchazeče. Písemné sdělení se zasílá pouze v případě nepřijetí.


  Každý uchazeč dostane na své základní škole (popř. na krajském úřadě podle místa bydliště) jeden zápisový lístek, který odevzdá na té škole, na kterou byl přijat a na kterou si přeje nastoupit. Pokud je žák přijat na obě dvě školy, na které se hlásil, odevzdá tedy svůj zápisový lístek pouze na té škole, kterou si vybral ke studiu. Zároveň tím oznamuje druhé škole, že si ji nevybral a ke studiu zde nenastoupí. Zápisový lístek je nutno odevzdat do vybrané školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

  Důležité: Promyslete si dobře, na kterou školu si přeje dítě opravdu nastoupit a kam odevzdáte zápisový lístek. Odevzdaný zápisový lístek si můžete vzít ze školy zpět jedině
  v případě, že jste podali odvolání na druhé škole, které bylo vyřízeno kladně, a rozhodli jste se, že dítě nastoupí na školu, kam bylo přijato na základě odvolání.


 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte dostanete písemně od ředitele školy.
 • Máte právo odvolat se proti rozhodnutí o nepřijetí u ředitele střední školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Musíte tak učit písemně doporučeným dopisem. Zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám. Za nezletilého uchazeče podává a podepisuje odvolání jeho zákonný zástupce.

UŽITEČNÉ: Zde si můžete stáhnout vzor odvolání proti nepřijetí.

 • Zjistěte si informace o dalším kole přijímacích zkoušek. Střední školy, které v prvním kole přijímacích zkoušek plně neobsadily kapacitu svých prvních tříd, mohou vypsat ještě druhé (případně i další) kolo přijímacího řízení. Pro druhé kolo vypisuje škola už jen jeden termín a o obsahu přijímacích zkoušek rozhoduje ředitel školy. Do druhého kola můžete podat klidně i více přihlášek (v tom případě vyplňte pro každou vybranou školu samostatnou přihlášku), ale zjistěte si předem termíny druhého kola přijímacích zkoušek na každé škole, aby se termíny zkoušky nekryly. Náhradní termín přijímacích zkoušek už se v druhém kole nevypisuje.

Přehled všech volných míst na středních školách a termínů pro druhé kolo přijímacího řízení zveřejňují krajské úřady na svých webových stránkách. V Praze zveřejňuje tento přehled Magistrát hl. m. Prahy. Seznam webových stránek krajských úřadů v jiných regionech naleznete například zde.Praktické informace

 • Školní rok ve středních školách trvá od 1. září do 31. srpna. Člení se na období školního vyučování a období školních prázdnin.
 • Prázdniny v České republice trvají dva měsíce – červenec a srpen.
 • Ve státní svátky jsou SŠ zavřené (28. 9., 28. 10., 17. 11., 1. 5., 8. 5.). Vánoční prázdniny většinou trvají od 23. 12. do 2. 1. a Velikonoční prázdniny zahrnují Velký pátek a Velikonoční pondělí.
 • Většina SŠ pořádá pro své žáky různé mimoškolní akce a aktivity, které mají za cíl rozvíjet jejich zájmy, dovednosti a schopnosti. Mezi tyto akce patří například lyžařské a snowboardové kurzy, sportovní turnaje, kulturní akce (koncerty, divadelní představení, výstavy), exkurze do podniků a institucí, zahraniční výlety a výměnné pobyty s partnerskými školami v zahraničí. Většina těchto akcí je dobrovolná a žáci si náklady na dopravu, ubytování, vstupné či stravu alespoň částečně hradí sami.


 • Děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) mají nárok na různé druhy podpory. Některá podpůrná opatření jsou plně v kompetenci školy, některá jsou umožněna jedině na základě
  vyšetření dítěte v Pedagogicko-psychologické poradně (PPP).
 • Děti, které přichází do SŠ bez dostatečné znalosti jazyka nebo česky neumí vůbec, mohou mít nárok na podporu v běžné výuce (např. přizpůsobením metod, organizace, hodnocení
  výuky), individuální vzdělávací plán, speciální pedagogickou péči, pomoc asistenta pedagoga, speciální pomůcky či učebnice a také na bezplatnou jazykovou přípravu v rozsahu
  3 hodiny týdně (viz níže), případně na prodloužení délky středního a vyššího odborného vzdělávání o 1 rok.


 • Všichni žáci cizinci (tedy ne děti s českým státním občanstvím), kteří plní školní docházku na SŠ a v ČR jsou max. 1 rok, mají nárok na tzv. bezplatnou jazykovou přípravu (bez nutnosti návštěvy poradenského zařízení). To znamená především výuku češtiny jako druhého jazyka.
 • Ředitel školy při nástupu žáka informuje rodiče o tom, kam může žák na tuto jazykovou přípravu docházet (v jednotlivých krajích jsou školy, které jazykovou přípravu organizují).


 • Hodnocení žáků probíhá průběžně. K hodnocení se používají na většině škol tyto stupně hodnocení prospěchu: 1 (výborný) až 5 (nedostatečný). Na některých školách je hodnocení slovní nebo kombinace hodnocení a známek. V pololetí (na konci ledna) a na konci školního roku (na konci června) dostávají žáci vysvědčení.
 • Pokud má žák na vysvědčení na konci roku nedostatečný prospěch (známka 5) z povinného předmětu, musí vykonat opravnou zkoušku. Pokud opravnou zkoušku nevykoná, může mu ředitel školy na základě žádosti povolit opakování ročníku.


 • Žáci se mohou přihlásit ke stravování ve školní jídelně.
 • Za obědy ve školní jídelně se platí poplatek (tzv. stravné) každý měsíc převodem na účet.
 • Týdenní (někdy i měsíční) jídelníček bývá vyvěšen na nástěnce ve škole nebo dostupný online. Na výběr bývají dvě nebo i tři hlavní jídla. Výběr jídel se provádí většinou alespoň několik pracovních dní předem. V případě nepřítomnosti žáka ve škole například z důvodu nemoci je potřeba oběd předem odhlásit, jinak platba propadne i za neodebraný oběd.

  Odhlašování se provádí buď pomocí webové aplikace nebo telefonicky.

 • Případné potravinové alergie nebo dietní omezení je potřeba řešit přímo se školní jídelnou.


 • Některé školy provozují nebo pro své žáky zajišťují ubytování v tzv. internátech. Internát je ubytovna určená pro středoškolské žáky, kteří by jinak museli dojíždět do školy z velké vzdálenosti od místa bydliště nebo potřebují zajistit ubytování z jiných závažných důvodů. Žáci jsou ubytováni na pokojích často po 3 lůžkách a v prostorech internátu jsou k dispozici studovny s počítači a internetem, společenské místnosti, klubovny a herny. Za ubytování na internátu se platí měsíční částka. Některé internáty umožňují ubytování vždy od pondělí do pátku a na víkend odjíždějí děti domů, jiné umožňují ubytování nepřetržitě a žáci pak jezdí domů pouze o svátcích a o prázdninách. Na žáky ubytované na internátu dohlížejí vychovatelé.


 • Na učilištích a odborných školách se teoretická výuka střídá s praktickou výukou (odborným výcvikem). Například v oboru pekař nebo cukrář probíhá praktické vyučování v cukrářské nebo pekařské dílně, v dílně pro výrobu zmrzliny apod. Častý model výuky je takový, že jeden týden probíhá teoretická část výuky a další týden praktická část. Školy zveřejňují seznam pomůcek, které je potřeba zakoupit žákům pro praktickou výuku (např. pracovní oděvy a obuv, pomůcky a další potřebné vybavení).


 • O nemoci nebo jiných důvodech absence je nutné SŠ informovat předem. Zjistěte si, jakou formou máte dítě ve škole omlouvat (telefon, email, webová aplikace). V případě absence delší než tři dny může škola v souladu se Školním řádem vyžadovat potvrzení lékaře.
 • Za nezletilé žáky musí omluvenku podepsat jejich zákonný zástupce, tedy většinou rodič nebo zákonný opatrovník.


 • Studium na státních středních školách je bezplatné, což znamená, že se neplatí školné. Během studia se ale vybírají různé poplatky, například příspěvek do třídního fondu, sdružení rodičů (SRPŠ), platí se nákup učebnic, pracovních sešitů, popř. oděvů a pomůcek potřebných na výtvarnou nebo tělesnou výchovu a pro odborný výcvik na učilišti nebo odborné škole. V průběhu školního roku platí žáci také za navštívené akce (např. divadelní představení, výlet, exkurze, škola v přírodě, lyžařský kurz nebo zahraniční výměnný pobyt, dále třeba společné focení se třídou atd.) Pravidelné platby se vybírají za stravování ve školní jídelně a případné ubytování na internátu pro žáky, jejichž trvalé bydliště je vzdálené od místa školy.
 • Rodiny s nedostatečným příjmem se mohou obrátit na školu s žádostí o snížení nebo prominutí některých příspěvků, případně o podání žádosti o finanční příspěvek pro dítě například z CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem. Obraťte se na vaši školu s prosbou, zda vám může při řešení vaší individuální situace vyjít vstříc.
 • Střední školy komunikují s rodiči prostřednictvím emailu, webových stránek školy nebo online aplikace (Bakaláři, Škola OnLine atd). Většina těchto aplikací nemá jiné jazykové verze než češtinu, ale jejich užívání je poměrné jednoduché. Nebojte se zeptat učitelů ve škole, pokud si s čímkoli nevíte rady.
 • Seznamy středních škol, vyhledávání podle lokality: http://www.seznamskol.eu/typ/stredni-skola/

 
Další podrobné informace, rady a tipy najdete zde: