Mládež 15+

Mládež 15+


Blíží se 2. kolo přijímacího řízení na střední školy!

Proč by mělo moje dítě chodit na střední školu?


Střední škola je důležitým krokem v procesu vzdělávání a rozvoje dětí. Umožňuje jim získávat nové znalosti a odborné dovednosti, rozvíjet sociální a komunikační schopnosti, získávat nové zájmy a zkušenosti, navazovat vztahy s vrstevníky v kolektivu, a posilovat tak jejich sebevědomí a sebedůvěru. Rozšiřuje všeobecné znalosti, které děti získaly na základní škole, a připravuje je na vstup na trh práce nebo budoucí vysokoškolské studium.

Výběr střední školy


Výběr vhodné střední školy je pro uchazeče velmi důležitý a náročný úkol. Je důležité, aby si dítě vybralo školu, která odpovídá jeho zájmům, schopnostem a budoucím plánům. V České republice mohou uchazeči vybírat z několika set různých oborů, které se vyučují na středních odborných školách, gymnáziích, středních uměleckých školách, učilištích a dalších druzích středních škol.
 

 
Při vybírání střední školy a oboru vzdělání je důležité pečlivě zvážit mimo jiné tato hlediska:

 • Náročnost studia – Různé typy středních škol se liší v míře náročnosti studia. Měli byste vždy v první řadě zvážit, zda je vaše dítě připraveno na studium gymnáziu s maturitou nebo například na učilišti s výučním listem.
 • Cíle po střední škole – Pokud chce dítě po střední škole pokračovat ve vysokoškolském studiu, je potřeba zvolit si středoškolský obor zakončený maturitní zkouškou. Pokud chce ale hned po střední škole pracovat, může být lepší zvolit střední odbornou školu bez maturity nebo učiliště.
 • Zájmy a schopnosti dítěte – Pokud má uchazeč konkrétní zájem o určitý obor, například technický, zdravotnický nebo ekonomický, může si vybrat střední odbornou školu zaměřenou na daný obor. Pro výtvarně, hudebně nebo tanečně nadané děti mohou být zase dobrou volbou střední umělecké školy.
 • Lokalita – Při výběru školy zvažte i dojížděcí vzdálenost od místa bydliště a dostupnost hromadnou dopravou.
 • Specifické potřeby – Pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, zdravotním postižením, mentální retardací či kombinovanými vadami je vhodné vybrat školu s odpovídající podporou a vzdělávacím programem.

Střední školy umožňují vzdělávání v mnoha oborech. Výběr školy podle oboru vám může usnadnit například obrázkový průvodce na stránkách Infoabsolvent.
I když už máte o typu vhodné střední školy a oboru jasno, může být těžké vybrat si konkrétní školu jen podle informací na webových stránkách. Doporučujeme vám zjistit si v dostatečném předstihu, kdy (a zda) se ve vašem regionu koná veletrh středních škol a také zda a v jakém termínu pořádá konkrétní škola, o kterou má vaše dítě zájem, tzv. den otevřených dveří.

 • Veletrh středních škol je speciální událost, která se koná obvykle jednou ročně a slouží jako příležitost pro zájemce o studium na střední škole, aby se seznámili s různými školami a studijními obory, získali podrobné informace o vstupních podmínkách a výběru oborů a mohli si prohlédnout materiály, prospekty a prezentace škol. Na veletrhu mají zúčastněné střední školy své stánky, na kterých se prezentují a odpovídají na dotazy zájemců o studium. Schola Prangensis v Praze nebo Posviť si na budoucnost v Plzni jsou dva příklady z mnoha Veletrhů středních škol, které se každoročně konají po celé České republice.

 

 • Den otevřených dveří pořádají jednotlivé střední školy, aby zájemcům o studium umožnily nahlédnout do svých prostor a seznámit se s nabízenými obory. Návštěvníci mají možnost projít se školou a nahlédnout do vybraných tříd, laboratoří, dílen a dalších prostor, kde se konají vyučovací hodiny nebo praktická výuka. Učitelé a další pracovníci školy jsou připraveni odpovědět na dotazy návštěvníků a poskytnout podrobnější informace o škole, studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení a dalších záležitostech. Den otevřených dveří je skvělou příležitostí pro zájemce o studium na střední škole, aby si udělali obrázek o škole, seznámili se s prostředím a získali další informace pro rozhodování při výběru střední školy.

 


 

 • Do většiny středních škol nastupují děti po ukončení povinné školní docházky, tedy z 9. třídy ZŠ. Výjimkou jsou víceletá gymnázia a taneční obor na konzervatoři, kam se nastupuje dříve, a část povinné školní docházky tak plní žáci v rámci středoškolského studia.
 • Na většině středoškolských oborů trvá studium 4 roky. Výjimkou jsou již zmíněná víceletá gymnázia a konzervatoře, kde je studium delší, a naopak učiliště a praktické školy, kde výuka trvá podle druhu školy a vybraného oboru jen 1, 2 nebo 3 roky.
 • Ke studiu do maturitních oborů jsou děti přijímány na základě úspěšného složení jednotné přijímací zkoušky. Na školách s uměleckým zaměřením se zase konají talentové zkoušky. Ostatní školy (především obory bez maturity a bez výučního listu) a praktické školy mají vlastní kritéria pro přijímání žáků a v případě volné kapacity přijímají všechny přihlášené uchazeče. Školy, které mají volnou kapacitu, mohou rozhodnout o přijetí žáka ke studiu i v průběhu školního roku.
 • Studium je zakončeno podle typu školy buď maturitní zkouškou nebo výučním listem, popřípadě jen závěrečným vysvědčením.

 


 
V České republice je na výběr z mnoha typů středních škol, které se liší zaměřením, délkou studia, druhem přijímacího řízení nebo způsobem zakončení studia.
 
Střední odborná škola (například průmyslová, umělecká, zdravotnická, hotelová, obchodní akademie) je vhodná zejména pro žáky, kteří mají zájem o konkrétní obor a chtějí se věnovat profesi v oborech, jako je doprava, elektrotechnika, strojírenství, zdravotnictví, cestovní ruch, ekonomie, administrativa, kultura nebo umění. Studium je ve většině oborů zakončeno maturitní zkouškou a trvá obvykle 4 roky. Po úspěšném zakončení studia se absolventi buď uplatňují přímo na pracovním trhu, nebo pokračují ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. V některých oborech (nematuritních) může být studium zkráceno i na 3 roky.

 • Střední umělecká škola je určena pro uchazeče s výrazným talentem ve vybraném uměleckém oboru. Umělecká škola zaměřená na hudební a taneční obor se nazývá
  konzervatoř. Uchazeči jsou vybíráni ke studiu na základě výsledků talentové zkoušky. Absolventi školy získají vysvědčení a diplom, některé obory jsou zakončeny maturitní zkouškou. Studium na konzervatoři většinou trvá 6 let. Výjimkou je taneční konzervatoř, kam jsou přijímáni žáci, kteří ukončili 5. třídu ZŠ a studium trvá celkem 8 let.

 
Střední odborné učiliště je vhodné pro žáky, kteří mají zájem o praktické vzdělání a chtějí se vyučit řemeslu. Studium trvá podle oboru 2 nebo 3 roky a absolventi získávají výuční list. Mezi nejvíce žádané obory na učilištích patří například spojový mechanik, automechanik, kuchař-číšník, zámečník, zedník, instalatér, autoelektrikář nebo pekař. Absolventi dvouletých oborů nastupují po vyučení rovnou do práce, absolventi tříletých oborů mohou po vyučení buď nastoupit do praxe nebo pokračovat v dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou. Některá učiliště nabízejí i čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou. Maturitní zkouška opravňuje absolventy k případnému dalšímu studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.
 
Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou a jeho hlavním cílem je příprava studentů ke studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. Gymnázia můžeme rozdělit podle počtu let studia na čtyřletá a víceletá, tj. šestiletá a osmiletá.

 • Čtyřleté gymnázium. Studium trvá čtyři roky a žáci na tuto školu nastupují po ukončení 9. ročníku základní školy.
 • Šestileté gymnázium. Studium trvá 6 let a žáci jsou přijímání po ukončení 7. ročníku základní školy. Tento typ studia je méně rozšířený než čtyřleté a osmileté studium.
 • Osmileté gymnázium. Studium trvá 8 let a žáci na tuto školu nastupují po ukončení 5. ročníku ZŠ. První čtyři ročníky studia se nazývají nižší gymnázium a představují dokončení povinné školní docházky, zbývající čtyři ročníky se nazývají vyšší gymnázium. Ročníky víceletého gymnázia se označují latinskými názvy – prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima a oktáva.

 
Střední vzdělání bez maturity a bez výučního listu
Kromě výše uvedených středních škol existuje ještě dvouleté odborné vzdělání bez maturity i výučního listu (např. v oborech zubní instrumentář/ka nebo v pečovatelských službách) a praktická škola, kde studium trvá 1 nebo 2 roky. Absolventi těchto oborů získávají závěrečné vysvědčení. Vzdělání na praktické škole neposkytuje žádné odborné vzdělání, ale zaměřuje se na osvojování základních dovedností potřebných pro život a nejjednodušší pomocné činnosti např. při výrobě. Tyto školy jsou určené pro žáky s těžšími a kombinovanými formami zdravotního postižení, mentální retardací a závažnými poruchami učení. Určitě je nedoporučujeme dětem, jejichž jediným handicapem je neznalost českého jazyka.
 


Přijímací řízení na střední školy


Všichni uchazeči, kteří se hlásí na střední školu v roce 2024, musí podat své přihlášky v období 1.–20. 2. 2024.
 
Podmínky pro přijetí na všechny střední školy uchazeči najdou v kritériích přijímacího řízení na stránkách školy. Z nich se dozví, zda střední škola vyžaduje např. potvrzení od lékaře nebo zda se koná školní přijímací zkouška.
 
Způsoby podání přihlášek:

 • elektronicky v online systému www.prihlaskynastredni.cz (s ověřenou identitou – Bankovní identita nebo Mobilní klíč eGovernmentu)
 • zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému (výpis ze systému www.prihlaskynastredni.cz)
 • vyplněný formulář papírové přihlášky se všemi přílohami.

Výjimkou byly přihlášky do 1. kol oborů s talentovou zkouškou. Ty se podávaly ještě jen na papírových formulářích do 30. 11. 2023.
 
Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce posílá ředitel školy, a to nejpozději 14 dnů před termínem konání, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo je zašle v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy).
 
TIP: Pro lepší přehled o celém procesu přijímacího řízení můžete využít přehled Cesta do školy.
TIP: Podívejte se na záznam workshopu ze Schola Pragensis Cesta na střední školu.
 
 

 
Schéma úprav pro lidi s DO
Přehledné informace o úpravách přijímacích zkoušek pro všechny uchazeče s odlišným mateřským jazykem naleznete zde.
Uchazeči z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou mají podle Lex Ukrajina povolené tyto úpravy u přijímacích zkoušek:

 • Didaktický test z českého jazyka může být nahrazen pohovorem. Pokud se uchazeč rozhodne psát didaktický test v češtině, dostane 25% času navíc.
 • Zadání písemného testu z matematiky může být přeloženo do ukrajinštiny.
 • O úpravy je potřeba zažádat již při podání přihlášky.

 


 
Do všech maturitních oborů (kromě uměleckých oborů s talentovou zkouškou) jsou uchazeči přijímáni na základě úspěšného složení jednotné přijímací zkoušky (JPZ), která se skládá z povinného písemného testu z českého jazyka a literatury a z písemného testu z matematiky.
 
Jednotná přijímací zkouška na střední školy se nekoná na tříletých oborech s výučním listem, uměleckých školách (kde je nahrazena talentovou zkouškou) a na některých středních školách například pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zdravotním postižením. Více informací o přijímacím procesu na konkrétní škole se dozvíte na webových stránkách každé školy.

 • Písemná zadání každý rok připravuje a vyhodnocuje organizace CERMAT, kterou řídí Ministerstvo školství (MŠMT). To znamená, že všichni uchazeči, kteří se v daném školním roce hlásí na maturitní obor, konají stejnou („jednotnou“) přijímací zkoušku ve stejném termínu, nehledě na to, na kterou školu se hlásí.
 • Škola testy uchazečů nevyhodnocuje, pouze zveřejňuje seznam přijatých žáků na základě výsledků centrálně vyhodnocených institucí CERMAT ve škole a v informačním systému.
 • Jednotné přijímací zkoušky se konají v termínu, který stanovuje pro každý školní rok Ministerstvo školství (MŠMT).
 • První kolo zkoušek se koná pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbové studium většinou v průběhu 2. týdne v dubnu, kdy jsou pevně stanoveny dva termíny během dvou po sobě jdoucích dnů. V roce 2024 to bude 12. 4. a 15. 4.
 • Uchazeč, který podal přihlášky na tři školy s jednotnou přijímací zkouškou bude ředitelem školy informován, na jakých školách bude 2x absolvovat JPZ a to minimálně 14 dnů před termínem konání.
  Zpráva bude odeslána v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo jej zašle v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy).
  Rozdělovat se bude především podle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a následně podle kapacity školy pro JPZ.
 • Během 3. týdne v dubnu se koná také ve dvou po sobě jdoucích termínech (16. 4. 2024 a 17. 4. 2024) přijímací řízení na šestiletá a osmiletá gymnázia.

Výsledky budou zveřejněny 15. 5. 2024 v informačním systému a ve škole.
 
V květnu jsou vypsány náhradní termíny pro uchazeče, kteří se ze závažných důvodů omluvili řediteli školy z konání zkoušky v 1. kole (např. z důvodu nemoci).
 
Školní přijímací zkouška

 • V roce 2024 se bude konat školní část přijímacích zkoušek na obory bez talentové zkoušky od 15. 3 do 23. 4.
 • Podmínky pro přijetí na střední školu uchazeči najdou v kritériích přijímacího řízení.
 • Ředitel školy stanovuje její podobu (například: motivační dopis, test z cizího jazyka, portfolio domácích prací, test fyzické zdatnosti, motivační pohovor atd.)

 
TIP — příprava na JPZ:

 • Na webových stránkách CERMAT můžete najít testová zadání i výsledky přijímacích zkoušek z předchozích ročníků.
 • Pro přípravu na zkoušky využijte aplikaci k procvičování testů a úloh CERMAT TAU.
 • Přípravu na JPZ nabízí komerční projet To dáš — autentické zkoušky nanečisto a doučování ke zkouškám.
 • Podívejte se na video s ukázkovým pohovorem u přijímacího řízení.

 
TIP — nahlížení do spisu a odvolání:

 • Do zveřejnění výsledků 1. kola přijímacíhoo řízení rodiče mají zakonné právo nahlédnout do spisu o průběhu přijímacího řízení. Rodiče tak mají přístup k oficiální dokumentaci o organizaci a průběhu přijímacího řízení a konkrétní zkoušky: kritéria pro přijetí, metodika hodnocení, konkrétní zadání, které dostal uchazeč, a jak byl z nich hodnocen. Tato dokumentace náleží také k přijímacím pohovorům.
 • Pokud máte pochybnosti o přístupu školy k uchazeči, máte právo podat odvolání. Termín pro podání odvolání je tři pracovní dny po zveřejnění výsledků daného kola přijímacího řízení
 • Více informací se dozvíte v našem materiále: Přijímací řízení na SŠ: nahlížení do spisu a odvolání.
 • Vzory odvolání ke stažení naleznete zde:

 


 
Přijímací zkouška na uměleckých a sportovních oborech se skládá z praktické talentové zkoušky, která ověřuje talent a schopnosti uchazeče a jejich zájem o uvedenou oblast. U některých oborů (např. výtvarných) i z hodnocení domácích prací.
Například u oboru Zpěv může být součástí talentové zkoušky například přednes několika vokálních skladeb zpaměti, hlasové cvičení, přednes mluveného slova, rozhovor, pohybová zkouška, znalost uměleckých děl apod.
V případě talentových zkoušek na gymnázia se sportovní přípravou se ověřují obecné sportovní předpoklady a testy podle jednotlivých specializací.
POZOR: Přihlášky k talentovým zkouškám se podávají dříve než přihlášky na školy s jednotnou přijímací zkouškou – nejpozději do 30. 11.
Talentové zkoušky v roce 2024:

 • 2. 1 – 15. 1. – talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění
 • 15. 1. – 31. 1. – talentové zkoušky na konzervatořích
 • 2. 1. – 15.2. – talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou

 
Každý uchazeč může podat celkem 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 přihlášky na ostatní obory.
Výsledky talentových zkoušek (s výjimkou oboru gymnázium se sportovní přípravou) budou zveřejněny do 15. 2. 2024. Nejedná se ale o oficiální přijetí na střední školu. Definitivní výsledky budou zveřejněny spolu s ostatními obory bez talentové zkoušky 15. 5. 2024. Musí se totiž zohlednit pořadí škol, dle priorit, jak si je určil každý z uchazečů.
Do nového elektronického systému bude možné zařadit obory s talentovou zkouškou podle pořadí priorit do 20. 2. 2024.
 


 
Každý uchazeč musí přiložit doklady o předchozím vzdělání.

 • Uchazeči, kteří se hlásí na SŠ z 9. třídy základní školy v ČR doloží vysvědčení z 8. a 9. třídy.
 • Ti, kteří ukončili základní školu dříve, musí doložit ukončení povinné školní docházky (9 let školy) vysvědčením z 9. třídy, kde jsou známky za 2. pololetí.
 • Při doložení 9 let docházky není potřeba nostrifikace.

Uchazeči o víceleté gymnázium také přiloží kopie vysvědčení za předchozí 2 roky:

 • 8-leté gymnázium – vysvědčení za 4. a 5. třídu,
 • 6-leté gymnázium – vysvědčení za 6. a 7. třídu.

Každý uchazeč si v kritériích pro přijetí zjistí, zda ke svému oboru potřebuje doložit potvrzení od lékaře.

 • Potvrzení od lékaře je samostatnou přílohou přihlášky(nepotvrzuje se v přihlášce.)
 • Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby na potvrzení byly správně uvedeny kódy vybraných oborů vzdělání.

 
Uchazeči, kteří absolvovali poslední dva ročníky základní školy v zahraničí dodají:

 • kopie z vysvědčení za předchozí dva školní roky
 • jejich překlad do českého jazyka

Uchazeči s dočasnou ochranou mohou na základě Lex Ukrajina:

 • Úplně nebo částečně nahradit vysvědčení z předchozích ročníků čestným prohlášením.
 • K tomu je nutné přiložit prostou kopii dokladu o dočasné ochraně.

Uchazeči, kteří mají právo na uzpůsobení přijímacího řízení přikládají další žádosti:

 
Můžete využít také praktický Checklist pro odškrtávání položek, které je potřeba připravit pro přijímací řízení.
 
 


 
Zda byl uchazeč přijat, zjistíte v informačním systému a každá škola zveřejňuje také seznam přijatých uchazečů na svých webových stránkách.
Jména a další osobní údaje uchazečů jsou nahrazeny registračním číslem, které vygeneruje systém. Ředitel školy, kterou uvedl uchazeč na prvním místě, zašle toto registrační číslo zákonnému zástupci či uchazeči (buď s pozvánkou nebo samostatně). Zpráva se považuje za doručenou po uplynutí 10 dnů. Proto je důležité pravidelně kontrolovat informační systém.
Uchazeči uvidí v systému své výsledky u všech oborů, kam podali přihlášku. Rozhodnutí o přijetí ani o nepřijetí se neposílá poštou.
Veškerá komunikace se zákonným zástupcem/uchazečem se vede rovněž v rámci systému.
 
 


 
Uchazeči, kteří nebyli přijati v prvním kole, vzdali se přijetí, nebo se v prvním kole nikam nehlásili, mají možnost podat si přihlášky do 2. kola přijímacího řízení.
 
Termíny 2. kola:

 • Zahájení: 20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení s volnou kapacitou v oborech.
 • Podání přihlášek: do 24. května 2024.
 • Školní přijímací zkoušky: Od 8. do 12. června 2024 pro talentové a školní přijímací zkoušky.
 • Výsledky: 21. června 2024.

 
Přihláška do 2. kola:

 • Až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory).
 • Až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Prioritizace oborů ve vybraných školách je pro 2. kolo stejná jako v prvním.
 • Důležité upozornění: Uchazeč, který nekonal jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Je důležité sledovat tyto termíny a kritéria na stránkách prihlaskynastredni.cz a na webových stránkách konkrétních škol. Nezapomeňte, že systém přiřazuje školu a obor na základě vyplněného pořadí preferencí.
 
Odvolání:

 • Odvolání se podává do tří dnů po zveřejnění výsledků a má smysl pouze v případě závažného narušení průběhu zkoušky, chybného zadání nebo jiných důvodů, které výrazně ovlivnily hodnocení uchazečů.
 • V odvolání je důležité uvést konkrétní informace podporující žádost o přezkoumání.
 • Více informací se dozvíte v našem materiále: Přijímací zkoušky na střední školy: nahlížení do spisu a odvolání.
 • Vzory odvolání ke stažení naleznete zde:

V minulosti bylo běžné, že uchazeči, kteří se ocitli „pod čarou“ na seznamu nepřijatých, mohli podat odvolání s nadějí, že se do jejich vybraného oboru dostane, v případě, že někteří přijatí studenti nepotvrdili úmysl na této škole studovat. Nově však tato praxe již neplatí. Díky novému systému prioritizace a rozřazování úspěšných uchazečů jsou všechna místa přidělována automaticky systémem na základě pořadí preferencí uchazečů. Všechna místa budou obsazena transparentně podle stanovených pravidel, což eliminuje potřebu odvolání v této souvislosti.
 


Praktické informace


 

 • Školní rok ve středních školách trvá od 1. září do 31. srpna. Člení se na období školního vyučování a období školních prázdnin.
 • Prázdniny v České republice trvají dva měsíce – červenec a srpen.
 • Ve státní svátky jsou SŠ zavřené (28. 9., 28. 10., 17. 11., 1. 5., 8. 5.). Vánoční prázdniny většinou trvají od 23. 12. do 2. 1. a Velikonoční prázdniny zahrnují Velký pátek a Velikonoční pondělí.
 • Většina SŠ pořádá pro své žáky různé mimoškolní akce a aktivity, které mají za cíl rozvíjet jejich zájmy, dovednosti a schopnosti. Mezi tyto akce patří například lyžařské a snowboardové kurzy, sportovní turnaje, kulturní akce (koncerty, divadelní představení, výstavy), exkurze do podniků a institucí, zahraniční výlety a výměnné pobyty s partnerskými školami v zahraničí. Většina těchto akcí je dobrovolná a žáci si náklady na dopravu, ubytování, vstupné či stravu alespoň částečně hradí sami.

 


 

 • Děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) mají nárok na různé druhy podpory. Některá podpůrná opatření jsou plně v kompetenci školy, některá jsou umožněna jedině na základě
  vyšetření dítěte v Pedagogicko-psychologické poradně (PPP).
 • Děti, které přichází do SŠ bez dostatečné znalosti jazyka nebo česky neumí vůbec, mohou mít nárok na podporu v běžné výuce (např. přizpůsobením metod, organizace, hodnocení
  výuky), individuální vzdělávací plán, speciální pedagogickou péči, pomoc asistenta pedagoga, speciální pomůcky či učebnice a také na bezplatnou jazykovou přípravu v rozsahu
  3 hodiny týdně (viz níže), případně na prodloužení délky středního a vyššího odborného vzdělávání o 1 rok.

 


 

 • Všichni žáci cizinci (tedy ne děti s českým státním občanstvím), kteří plní školní docházku na SŠ a v ČR jsou max. 1 rok, mají nárok na tzv. bezplatnou jazykovou přípravu (bez nutnosti návštěvy poradenského zařízení). To znamená především výuku češtiny jako druhého jazyka.
 • Ředitel školy při nástupu žáka informuje rodiče o tom, kam může žák na tuto jazykovou přípravu docházet (v jednotlivých krajích jsou školy, které jazykovou přípravu organizují).

 


 

 • Hodnocení žáků probíhá průběžně. K hodnocení se používají na většině škol tyto stupně hodnocení prospěchu: 1 (výborný) až 5 (nedostatečný). Na některých školách je hodnocení slovní nebo kombinace hodnocení a známek. V pololetí (na konci ledna) a na konci školního roku (na konci června) dostávají žáci vysvědčení.
 • Pokud má žák na vysvědčení na konci roku nedostatečný prospěch (známka 5) z povinného předmětu, musí vykonat opravnou zkoušku. Pokud opravnou zkoušku nevykoná, může mu ředitel školy na základě žádosti povolit opakování ročníku.

 


 

 • Žáci se mohou přihlásit ke stravování ve školní jídelně.
 • Za obědy ve školní jídelně se platí poplatek (tzv. stravné) každý měsíc převodem na účet.
 • Týdenní (někdy i měsíční) jídelníček bývá vyvěšen na nástěnce ve škole nebo dostupný online. Na výběr bývají dvě nebo i tři hlavní jídla. Výběr jídel se provádí většinou alespoň několik pracovních dní předem. V případě nepřítomnosti žáka ve škole například z důvodu nemoci je potřeba oběd předem odhlásit, jinak platba propadne i za neodebraný oběd.Odhlašování se provádí buď pomocí webové aplikace nebo telefonicky.
 • Případné potravinové alergie nebo dietní omezení je potřeba řešit přímo se školní jídelnou.

 


 

 • Některé školy provozují nebo pro své žáky zajišťují ubytování v tzv. internátech. Internát je ubytovna určená pro středoškolské žáky, kteří by jinak museli dojíždět do školy z velké vzdálenosti od místa bydliště nebo potřebují zajistit ubytování z jiných závažných důvodů. Žáci jsou ubytováni na pokojích často po 3 lůžkách a v prostorech internátu jsou k dispozici studovny s počítači a internetem, společenské místnosti, klubovny a herny. Za ubytování na internátu se platí měsíční částka. Některé internáty umožňují ubytování vždy od pondělí do pátku a na víkend odjíždějí děti domů, jiné umožňují ubytování nepřetržitě a žáci pak jezdí domů pouze o svátcích a o prázdninách. Na žáky ubytované na internátu dohlížejí vychovatelé.

 


 

 • Na učilištích a odborných školách se teoretická výuka střídá s praktickou výukou (odborným výcvikem). Například v oboru pekař nebo cukrář probíhá praktické vyučování v cukrářské nebo pekařské dílně, v dílně pro výrobu zmrzliny apod. Častý model výuky je takový, že jeden týden probíhá teoretická část výuky a další týden praktická část. Školy zveřejňují seznam pomůcek, které je potřeba zakoupit žákům pro praktickou výuku (např. pracovní oděvy a obuv, pomůcky a další potřebné vybavení).

 


 

 • O nemoci nebo jiných důvodech absence je nutné SŠ informovat předem. Zjistěte si, jakou formou máte dítě ve škole omlouvat (telefon, email, webová aplikace). V případě absence delší než tři dny může škola v souladu se Školním řádem vyžadovat potvrzení lékaře.
 • Za nezletilé žáky musí omluvenku podepsat jejich zákonný zástupce, tedy většinou rodič nebo zákonný opatrovník.

 


 

 • Studium na státních středních školách je bezplatné, což znamená, že se neplatí školné. Během studia se ale vybírají různé poplatky, například příspěvek do třídního fondu, sdružení rodičů (SRPŠ), platí se nákup učebnic, pracovních sešitů, popř. oděvů a pomůcek potřebných na výtvarnou nebo tělesnou výchovu a pro odborný výcvik na učilišti nebo odborné škole. V průběhu školního roku platí žáci také za navštívené akce (např. divadelní představení, výlet, exkurze, škola v přírodě, lyžařský kurz nebo zahraniční výměnný pobyt, dále třeba společné focení se třídou atd.) Pravidelné platby se vybírají za stravování ve školní jídelně a případné ubytování na internátu pro žáky, jejichž trvalé bydliště je vzdálené od místa školy.
 • Rodiny s nedostatečným příjmem se mohou obrátit na školu s žádostí o snížení nebo prominutí některých příspěvků, případně o podání žádosti o finanční příspěvek pro dítě například z CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem. Obraťte se na vaši školu s prosbou, zda vám může při řešení vaší individuální situace vyjít vstříc.
 • Střední školy komunikují s rodiči prostřednictvím emailu, webových stránek školy nebo online aplikace (Bakaláři, Škola OnLine atd). Většina těchto aplikací nemá jiné jazykové verze než češtinu, ale jejich užívání je poměrné jednoduché. Nebojte se zeptat učitelů ve škole, pokud si s čímkoli nevíte rady.
 • Seznamy středních škol, vyhledávání podle lokality: http://www.seznamskol.eu/typ/stredni-skola/

Další podrobné informace, rady a tipy najdete zde: