Dítě 2–6 let

Dítě 2–6 let


Řešíte zápis dítěte do mateřské školy?
 • Aby vám nic neuniklo, prohlédněte si náš check-list pro rodiče.
 • Podrobněji o předškolním vzdělávání čtěte níže. Odpovědi na časté dotazy na téma MŠ najdete v sekci FAQ.

Proč by mělo moje dítě chodit do mateřské školy


 • Děti si najdou ve škole nové kamarády a naučit se česky pro ně bude mnohem jednodušší.
 • Život dostane opět alespoň nějaký řád a uleví se i vám. S umístěním dětí ve škole pro vás bude snazší například hledání práce, kurzů češtiny nebo zajišťování dalších potřeb.
 • Pro pětileté děti (rozhodující je věk dítěte k 31. 8. daného roku) platí v České republice povinný rok předškolní docházky. Státní mateřská škola (neplatí pro soukromé, církevní a lesní MŠ) má povinnost dítě přijmout, pokud dítě svým místem pobytu (nebo trvalým bydlištěm) spadá do oblasti jejího školního obvodu.
 

 • Podle místa bydliště si zjistěte, kde se nachází spádová mateřská škola, do které by mělo vaše dítě chodit. Obec nebo městská část zveřejňuje seznam svých spádových mateřských škol. Nevíte-li si rady, zeptejte se sousedů, zcela jistě vám pomohou také na obecním úřadě, úřadu městské části nebo v integračním centru.
 • Rodiče mají právo zapsat dítě do mateřské školy dle svého výběru. Je možné podat přihlášku na více škol. Zřizovatel (obec, městská část) má povinnost zajistit místo v mateřské škole všem dětem plnícím povinný předškolní rok školní docházky.
 • Kritéria výběru k přijímání do MŠ stanovuje vedení školy na svém webu, nebo informační tabuli. Většinou se hodnotí například: bydliště ve spádové oblasti, předškolní věk (5 let), sourozenec v MŠ.
  Všechny děti, které neplní povinný předškolní rok musí předložit potvrzení od pediatra o řádném očkování. Očkovací kalendář v ČR se lehce liší od ukrajinského, zjistěte si k tomu včas všechny potřebné informace.
  U malých dětí bývá nutné, aby se již dítě umělo samo obléct a nenosilo plenky.
 • Pro přihlášení dítěte je potřeba:
  • Vyzvednout si v příslušné mateřské škole Žádost o přijetí do MŠ (školy mají obvykle přihlášky také v elektronické verzi na svých webových stránkách), v průběhu března a dubna. Některé obce/městské části mají zavedený elektronický předzápis, v tom případě je možné využít ten a není potřeba vyzvedávat přihlášku ve školce.
  • Odevzdat vyplněnou žádost do MŠ. Zápisy do MŠ probíhají v období od 2. do 16. května. Přesné termíny zápisu ve vámi vybrané MŠ sledujte na webových stránkách obce nebo městské části.
  • Při zápisu do MŠ bude třeba doložit vyplněnou žádost, doložení o řádném očkování od lékaře (pouze u dětí do 5 let), rodný list dítěte (stačí kopie), doklad o aktuálním bydlišti (vyplývá z něj spádovost MŠ).
  • V období vyhodnocení žádostí – od 17.5. dále – dostane rodič informaci o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ (telefonicky, emailem, poštou).
  • V případě podání žádostí o přijetí do více mateřských škol je potřeba informovat ostatní MŠ o tom, že dítě nastoupí jinam.
 • Mateřské školy nejsou povinné přijmout děti, které věkem nespadají do povinného předškolního vzdělávání. Kapacity mateřských škol v Česku jsou v některých regionech nedostačující, a proto se může stát, že spádová mateřská škola vaše dítě nepřijme. V takovém případě zkuste zjistit nabídku dětských skupin (placené), Domy dětí a mládeže organizují Centra pro předškolní děti (CPD) nebo kluby a zkuste také vyhledat nabídku mateřských center. Na volnočasové aktivity v rámci obce, okresu či kraje se zeptejte v mateřské škole, obraťte se na obecní úřad či integrační centrum.

Vzor přihlášky na MŠ (soubor ke stažení)
 


 

  Jednou z forem péče o děti v předškolním věku jsou tzv. dětské skupiny, které doplňují veřejné a soukromé mateřské školy a jsou placenou službou. Dětské skupiny přijímají děti od 6 měsíců do věku zahájení povinné školní docházky, jednotlivé dětské skupiny si však věk dětí, které přijímají, mohou upravovat. Docházka dětí je možná v rozsahu nejméně 6 hodin denně.
   
  Dětskou skupinu provozují zařízení akreditovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí a jejich seznam lze nalézt ZDE.
   
  Zápis probíhá zpravidla jednou ročně, v termínu uvedeném na webových stránkách. Pokud chcete zapsat dítě v průběhu školního roku, kontaktujte emailem nebo telefonicky příslušnou dětskou skupinu, zda mají volnou kapacitu.
   
  Dokumenty, které jsou potřeba k přijetí dítěte do dětské skupiny se mohou v jednotlivých zařízeních lišit, a proto si je předem ověřte u dětské skupiny. Obecně budete potřebovat:

  • Žádost o přijetí do dětské skupiny (na webových stránkách dětské skupiny nebo na vyžádání)
  • Potvrzení od lékaře ohledně zdravotního stavu dítěte a očkování
  • Potvrzení o uplatnění jednoho z rodičů na trhu práce (potvrzuje zaměstnavatel v případě zaměstnanců, Česká správa sociálního zabezpečení v případě Osob samostatně výdělečně činných nebo Úřad práce v případě uchazečů o zaměstnání registrovaných na Úřadu práce)
  • Rodný list dítěte

   
  V hlavním městě Praha lze využít služeb Center pro předškolní děti. Jejich seznam je uvedený ZDE. Konkrétní způsob přijetí upravují jednotlivá Centra.


Praktické informace


 

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem od 3 do 6 let, mohou být však přijaty i děti 2leté.
 • Docházka do MŠ je povinná pro děti od 5 let věku (rozhodující je věk dítěte k 31. 8. daného roku).
 • Rodiče hradí v MŠ část nákladů na vzdělávání (tzv. školné) a na stravování (tzv. stravné celkem asi 1 000 – 2 000 Kč měsíčně). Rodiče mohou požádat o osvobození od těchto poplatků. Dle školského zákona rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty ředitel školy bez dalšího omezení. Může při tom vzít v úvahu všechny jemu známé skutečnosti týkající se situace konkrétního dítěte a jeho zákonných zástupců a také obecné humanitární důvody. Totéž se týká i úplaty za školní stravování. Děti, které mají nastoupit do povinného předškolního ročníku, jsou přijímány do mateřské školy přednostně a platí pouze náklady na stravné (cca 30–35 Kč za den). Dalším kritériem pro přijetí dítěte může být trvalé bydliště v obci nebo městské části, která danou MŠ zřizuje. Mateřské školy v ČR mohou být státní, soukromé, církevní i lesní – výše poplatků se proto u jednotlivých MŠ liší.
 • Dítě se přihlašuje k docházce do MŠ na půl dne (odchod po obědě) nebo na celý den. MŠ zpravidla poskytuje dítěti dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu včetně nápojů.
 • Děti jsou ve třídách umístěny podle věku nebo jsou ve třídách věkově smíšených. Menší děti (3 a 4 roky) v mateřské škole po obědě spí nebo odpočívají. Třídu o počtu max. 24–28 dětí vedou 2 učitelky, někdy je ve třídě také částečně přítomná asistentka pedagoga. MŠ je řízena ředitelkou, která je odpovědna za přijetí dítěte.

 


 

 • Školní rok v mateřských školách trvá od 1. září do 31. srpna.
 • Prázdninový provoz – prázdniny v České republice trvají dva měsíce – červenec a srpen. Většina mateřských škol nezajišťuje přes letní prázdniny provoz pro děti , případně funguje v prázdninovém režimu pouze první týden v červenci a poslední týden v srpnu. Každá mateřská škola má svoje vlastní pravidla, proto si nezapomeňte zjistit přesné informace o prázdninovém provozu ve vaší mateřské škole. Ve větších městech bývá v každé městské části po celou dobu letních prázdnin v provozu alespoň jedna mateřská škola (střídají se cca po dvou týdnech) především pro děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnaní a nemohou čerpat volno.
 • Ve státní svátky jsou MŠ zavřené (28.9., 28.10., 17.11., 1.5., 8.5.). Vánoční prázdniny většinou trvají od 23.12. do 2.1. a Velikonoční prázdniny zahrnují Velký pátek a Velikonoční pondělí (7.-10.4.).
 • Většina MŠ pořádá pro děti v předškolním ročníku v průběhu školního roku Školku v přírodě – pobyty v rekreačním středisku mimo město. Účast je dobrovolná, většinou se platí náklady za cestu, ubytování a stravu.

 


 

 • Děti s odlišným mateřským jazykem OMJ mají nárok na různé druhy podpory. Formu podpory stanovuje mateřská škola na základě pozorování dítěte.
 • Děti, které přichází do MŠ bez dostatečné znalosti jazyka nebo česky neumí vůbec, mají nárok na podporu v běžné výuce (např. přizpůsobením režimu a aktivit, obrázkovými instrukcemi, případně asistentem pedagoga), v předškolním roce pak také na bezplatnou jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny češtiny týdně (viz níže).
 • Podmínkou pro získání podpory je návštěva poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna/PPP), které provede diagnostiku dítěte a dá škole doporučení na vhodná opatření. Vyšetření je bezplatné a probíhá za přítomnosti rodičů, nejlépe za přítomnosti profesionálního tlumočníka.

 


 

 • Všechny děti cizinci (tedy ne děti s českým státním občanstvím), které plní povinnou školní docházku v ČR (tj. včetně předškolního ročníku MŠ) max. 1 rok, mají nárok na tzv. bezplatnou jazykovou přípravu (bez nutnosti návštěvy poradenského zařízení). To znamená především výuku češtiny jako druhého jazyka.
 • Pokud má mateřská škola 1 až 3 děti s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková podpora v rámci vzdělávacích činností dle školního vzdělávacího programu.
 • Pokud má mateřská škola 4 a více dětí s cizí státní příslušností, vytvoří ředitel skupinu pro jazykovou přípravu o velikosti 4 až 8 dětí. Pokud je v MŠ takových dětí více, může ředitel vytvořit skupiny dvě.

 


 
Každá MŠ má jinak nastavené konkrétní otevírací doby i rozdělení činností během dne. Denní režim v MŠ je flexibilní, orientuje se podle aktuálního programu třídy a podle potřeb dětí. Rodiče musí dodržovat dobu příchodu a vyzvedávání dětí, pokud se nedomluví jinak s vedením MŠ a učitelkami. Do denního programu MŠ se mohou zapojit pouze děti bez příznaků onemocnění (rýma, kašel, teplota), dítě se známkami onemocnění nelze přijmout do kolektivu.
Příklad denního režimu mateřské školy

 • 7:00 – 8:30 Scházení dětí, volné hry a spontánní činnosti dětí, individuální práce s dětmi, výtvarné a pracovní činnosti.
 • 8:30 – 9:00 Svačina, po svačině děti pokračují ve hře. Poté úklid hraček.
 • 9:00 – 10:00 Komunitní kruh, rozhovory s dětmi, krátké relaxační cvičení. Dále náplň dle aktuální tematické části – např. činnosti rozvíjející kompetence dítěte v oblasti kognitivní, hudební, výtvarné, pohybové, pracovní apod.
 • 10:00 – 11:30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku – vycházka do okolí, pobyt na školní zahradě, výlet.
 • 11:30 – 12.30 Příprava na oběd – hygiena, oběd.
 • 12:30 – 14.00 Příprava na odpočinek, čtení nebo poslech pohádek a příběhů, písniček. Starší děti a děti s menší potřebou spánku vstávají dříve a věnují se klidným činnostem ve třídě. Děti nemusí spát, ale podle individuální potřeby mají prostor pro odpočinek.
 • 14:00 – 16:30 Svačina, potom hry podle zájmů a volby dětí. Individuální a skupinové činnosti, pobyt na zahradě.
 • 17:00 Konec provozu MŠ.

 


 

 • V mateřských školách jsou dětem zajištěné dopolední svačiny, oběd i odpolední svačiny. Školka zajišťuje i nápoje, většinou vodu a slazený čaj.
 • Za stravování v mateřské škole se platí poplatek, tzv. stravné každý měsíc převodem na účet.
 • Týdenní (někdy i měsíční) jídelníček bývá vyvěšen na nástěnce ve škole, nebo dostupný na vyžádání či online. Na výběr bývá pouze jedno jídlo, rodiče tedy nemusí předem nic volit.
 • Případná dietní omezení nebo potravinové alergie je třeba nahlásit na začátku docházky učitelce/i. V některých případech mohou být rodiče požádání o lékařské potvrzení potravinových omezení.

 


 
Většina mateřských škol vyžaduje od rodičů, aby dítěti připravili do MŠ oblečení na pobyt uvnitř a jiné oblečení na venkovní pobyt. Toto oblečení mají většinou děti uložené v šatně ve své skřínce a rodiče se sami starají o průběžné doplnění nebo výměnu oblečení. Je třeba aby dítě mělo v MŠ vždy rezervní čisté oblečení. Nezapomeňte označit či podepsat dětem všechny věci, u kterých by mohlo dojít k záměně.

 • Vhodné oblečení na ven: sportovní obuv, holínky, tepláky, krátké kalhoty, legíny, punčocháče, ponožky, tričko s dlouhým a krátkým rukávem, mikina, bunda vhodná pro dané roční období, čepice, klobouček nebo kšiltovka, pláštěnka, v zimě nepromokavé rukavice a teplé boty.
 • Vhodné oblečení do MŠ: přezůvky (pevně drží na noze, ne pantofle), tepláky, krátké kalhoty nebo sukně, punčocháče nebo ponožky, triko s dlouhým a krátkým rukávem, mikina, náhradní spodní prádlo. Děti, které v MŠ po obědě spí potřebují také pyžamo.

Některé MŠ mohou dále vyžadovat:

  • Cvičební úbor
  • Pracovní oděv na výtvarné aktivity: zástěra nebo starší košile/triko, které je možné ušpinit např. od barev

 


 

 • Není-li ve školním řádu stanoveno jinak, předávají zákonní zástupci dítě v mateřské škole po jeho převlečení v šatně přímo učitelkám/ům. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte. Stejně tak dítě vyzvedávají jeho zákonní zástupci opět od učitelky/le.
 • Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jiné osoby pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Každá mateřská škola si vede písemný seznam pověřených osob a nemůže předat dítě nikomu jinému. Pokud tedy bude vaše dítě vyzvedávat babička, strýc, nebo jakýkoliv rodinný známý je třeba toto nahlásit předem učitelce ve třídě. Ve většině MŠ budou navíc vyžadovat vyplnit údaje o dalších osobách pověřených vyzvedáváním (jméno, datum narození, číslo identifikačního dokladu).
 • Omlouvání absencí – o nemoci nebo jiných důvodech absence je nutné MŠ informovat předem. Zjistěte si jakou formou máte dítě ve škole omlouvat (telefon, email, aplikace). Delší absence bývá zejména u dětí v předškolním ročníku potřeba omluvit vysvětlením s razítkem lékaře. Ředitel/ka mateřské školy může vyloučit dítě ze vzdělávání, pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

 


 
České mateřské školy počítají s poměrně velkou spoluprací ze strany rodičů – očekává se samostatnost při běžném provozu a získávání informací, účast na sezónních slavnostech školky, materiální pomoc (přispění na hygienické potřeby- toaletní papír, kapesníky apod.). Mnoho mateřských škol má navíc spolek sdružující rodiče, který se stará o komunitní rozvoj nebo péči o budovu a pozemek MŠ (společné práce na zahradě, pomoc s vánoční výzdobou).

 • Ve většině mateřských škol najdete nástěnku s nejdůležitějšími informacemi o chodu MŠ, termíny výletů i nabídky kroužků. Pokud v MŠ nástěnku máte, je důležité jí průběžně sledovat.
 • Mateřské školy také komunikují s rodiči prostřednictvím emailu nebo speciální aplikace (Lyfle, NAŠE MŠ, Twingsee, Webooker, Správa MŠ) . Pokud vaše školka využívá takovou aplikaci, požádejte před začátkem roku učitelku/le z vaší třídy, aby vám ukázal/a, jak funguje, a kde se v ní nahlašuje nepřítomnost dítěte, nebo kam se ukládají fotky. Většina těchto aplikací nemá jiné jazykové verze než češtinu, ale jejich užívání je poměrné jednoduché. Nebojte se zeptat pedagogických pracovníků, pokud si s čímkoli nevíte rady. Whatsappové ani viber skupiny pro rodiče většina MŠ nemá.
 • Většina školek nabízí dobrovolné odpolední zájmové činnosti, tzv. kroužky. Na tyto kroužky je třeba dítě záměrně přihlásit. Pořádají je buď učitelky/é z MŠ (například keramika, zpívání, jóga), nebo jsou pořádané ve spolupráci s jinými organizacemi, například DDM (Domovy dětí a mládeže). Tyto kroužky bývají zdarma. Mateřské školy zároveň nabízejí kroužky s externími lektory, nebo sportovní činnosti na které je možné dítě přihlásit (angličtina, plavání) a které jsou zpravidla zpoplatněné podle povahy aktivity.
 • Seznamy mateřských škol, vyhledávání podle lokality:
 • V České republice najdete mateřské školy s různými pedagogickými přístupy. Velmi populární jsou školy s Montessori pedagogikou nebo Waldorfského typu. Početné jsou také lesní mateřské školy, kde je kladen důraz na lesní pedagogiku, celoroční pobyt dětí venku a které mají místo klasických budov zázemí v dřevěných staveních, nebo stanech.

Podrobné informace, rady a tipy najdete na stránkách Inkluzivní školy zde.