faq6x15cz

Jak vybrat základní školu (ZŠ)? Dle zákona si mohou rodiče vybrat jakoukoli základní školu. Podstatné ale je, že nespádová škola nemá povinnost vaše dítě přijmout. Každá spádová škola přijímá přednostně žáky ve svém obvodu. V případě volné kapacity může přijmout i nespádové děti. Pokud dítě navštěvuje nespádovou školu, musí rodiče zajistit dopravu do školy na vlastní náklady.
Pro hledání škol můžete využít web Atlas Školství.
Co znamená „spádovost“? Spádová škola je škola v okolí vašeho bydliště. V některých městech jsou mateřské školy spádové, v jiných ne. Spádový obvod školy zahrnuje území okolo školy – v hlavním městě je to například několik okolních ulic – a pro všechny děti, které mají bydliště v tomto obvodu, je daná škola jejich spádová.
Jak zjistím, jaká ZŠ je moje spádová? Informace o spádové základní škole pro vaši oblast zjistíte na místním úřadě nebo na webových stránkách města nebo obce, kde žijete. K vyhledání informace můžete použít například termín „spádové obvody“.
Mohu dítě přihlásit do jiné než spádové školy? Ano, ale nespádová škola nemá povinnost vaše dítě přijmout. Každá spádová škola přijímá přednostně žáky ve svém obvodu. V případě volné kapacity může přijmout i nespádové děti. Pokud dítě navštěvuje nespádovou školu, musí rodiče zajistit dopravu do školy na vlastní náklady.
Co mám dělat, když základní škola odmítla přijmout dítě ve věku PŠD? 1) Pokud se nejednalo o spádovou školu, podejte písemnou přihlášku na spádovou školu.

2) Pokud se jednalo o spádovou školu, ale nepodali jste písemnou žádost a škola vám oznámila nemožnost přijmout dítě pouze neformální cestou (telefonát / email / osobní návštěva), odbor školství vaší obce nebude informován o vašem dítěti povinném školní docházkou, kterému se nedostalo místa na jeho spádové škole. Podejte na spádovou školu písemnou žádost, nejlépe ji zašlete poštou doporučeným dopisem.

3) Pokud máte od své spádové školy písemné rozhodnutí o nepřijetí, je váš případ předán odboru školství vaše obce. Na tento odbor se může obrátit také přímo rodič.

Kontakt na místní odbor školství najdete na stránkách státní správy pomocí adresáře odborů školství. Také se můžete obrátit na nejbližší integrační centrum nebo místní pomáhající organizaci.


V Praze existuje další (a doporučená) možnost, kam se obrátit pro pomoc s hledáním školy na úrovní obce — je to Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU). Najdete ho na adrese Arbesovo náměstí 70/4 Praha 5. Jsou zde zastoupeny odbory školství jednotlivých městských části Prahy.
Více informací o CNPUU na stránkách Magistrátu hl. m. Praha pro Ukrajince.

Adresář
Integrační centra
Pomáhající organizace

Je lepší podávat přihlášku na ZŠ osobně nebo poštou? Podání poštou je pohodlnější, ale i spolehlivější způsob podání přihlášky. Pošlete přihlášku doporučeným dopisem na adresu školy. Škola bude povinná přihlášku řádně zpracovat do max. 30 dní a poslat vám oficiální rozhodnutí
Jak mohu zajistit soudní překlad dokumentů V první řadě upozorňujeme, abyste nepodávali origiánály dokumentů. Doporučujeme si pořídit nejdříve ověřenou kopii pomocí služby Czech POINT na poště. Postupujte tak především proto, aby se nepoškodil originální dokument (soudní překladatel musí fyzicky připojit překlad k překládanému dokumentu) a aby originál zůstal vždy u vás.

Nalézt soudního překladatele můžete na seznamu zde.
Stránky služby Czech POINT naleznete zde.

Jak zajistím tlumočníka? Tlumočení může být zajištěno ze strany školy nebo poradny pomocí interkulturních pracovníků prostřednictvím Národního pedagogického institutu — můžete o to požádat školu ještě před plánovanou schůzkou.

Pokud hledáte tlumočníka sami, máte několik možností.

1. Doprovod interkulturního pracovníka:
– pro Prahu a Středočeský kraj využijte seznam interkulturních pracovníků
– v Ústeckém kraji se lze obratit na Poradnu pro Integraci nebo Diecezní Charitu Litoměřice
– aktuální informace o službách interkulturních pracovníků v jiných regionech zjistíte v nejbližším Integračním centru.

2. Charita ČR nabízí na informační lince také službu tlumočení po telefonu.

Poskytuje škola kurz češtiny pro cizince? Pro žáky s odlišným mateřským jazykem existuje systém jazykové přípravy, v rámci které počínaje povinným předškolním ročníkem mají nárok na 100–200 hodin českého jazyka ve skupině jazykové přípravy. Jazyková příprava je poskytována přímo na vaší nebo na jiné tzv. určené škole. Pokud není možné na určenou školu dojíždět, můžete požádat o organizaci jazykové přípravy na vaší škole. Podrobnosti ohledně organizace jazykové přípravy a zařazení dítěte vám sdělí ředitel školy při nástupu do školy.
Jak můžu omluvit dítě ze školy? Pokud předem víte, že vaše dítě bude chybět ve škole, omluvte je písemně předem. Třídní učitel vám na začátku školní docházky nebo na začátku školního roku většinou na třídních schůzkách vysvětlí, jakým způsobem máte komunikovat se školou při omlouvání dítěte – může to být emailem, SMS apod. V textu uveďte, od kdy a do kdy bude dítě chybět a z jakého důvodu. Žádost o uvolnění na jeden den schvaluje třídní učitel, uvolnění na více dní schvaluje ředitel školy. Pokud se vaše díte neúčastní nějaké školní akce (například výlet, lyžařský kurz, škola v přírodě atd.),  musí v době konání akce chodit do školy do jiné třídy. Pokud dítě v době konání mimoškolní akce nebude docházet do školy, musíte je předem omluvit.
Dítě dostalo ve školu poznámku/důtku třídního učitele/napomenutí. Co to znamená? Tyto poznámky se týkají chování nebo porušení školního řádu. Jedná se o vážnou záležitost, kdy v případě zanedbání a při opakovaném porušování školního řádu může dítě obdržet snížené hodnocení za chování, což negativně ovlivní celkovou úspěšnost na vysvědčení. Poznámky mají určitou gradaci: sníženému hodnocení na vysvědčení předchází napomenutí třídního učitele, pak důtka třídního učitele a nakonec důtka ředitele. Vždy se v těchto případech obraťte na třídního učitele pro vyjasnění a vyřešení situace, abyste mohli společně předejít jejímu opakování.
Moje dítě nejede se třídou na školu v přírodě nebo na lyžařský kurz. Musí chodit v té době do školy, nebo zůstane doma? Pokud se vaše dítě neúčastní nějaké školní akce (například výlet, lyžařský kurz, škola v přírodě atd.), musí v době konání akce chodit do školy do jiné třídy. Pokud dítě v době konání mimoškolní akce nebude docházet do školy, musíte je předem omluvit.
Jak můžu pokračovat ve výuce dle ukrajinského kurikula? V první řádě je to online výuka. Může to být distanční výuka na ukrajinské škole nebo jiná iniciativa, která ale má být akreditovaná ukrajinským Ministerstvem školství. Bezplatnou akreditovanou online-výuku nabízí např. projekt School to Go.

V souladu s plánem ukrajinského ministerstva školství distanční výuka ve školním roce 2023/24 má být adaptována tak, by žáci v zahraničí nemuseli absolvovat stejné předměty dvakrát, tedy na české i ukrajinské škole. Na ukrajinské škole se tak budou učit pouze předměty specifické pro ukrajinské kurikulum, zatímco univerzální předměty se budou ukrajinskou školou uznávat. Podrobnějiší informace k organizaci výuky v zahraničí vždy najdete na oficiálních stránkách Ministerstva školství Ukrajiny.

Možnost akreditovaného prezenčního vzdělávání nabízí Mezinárodní ukrajinská škola.

Naše škola na Ukrajině ruší online-výuku, ale chtěli bychom pokračovat v distanční výuce. Dle informací Ministerstva školství Ukrajiny žáci nesmějí být vyloučeni z ukrajinského vzdělávacího systému. Pokud vaše škola ruší online-výuku, můžete se přihlásit na jinou školu.

Navíc v souladu s plánem Ministerstva školství Ukrajiny ohledně organizace školního roku 2023/24 se online-výuka pro žáky studující v zahraničí neruší, ale jedná se o změnu struktury jejího poskytování: budou určené jednotlivé školy, které se zaměří na poskytování online-výuky.