ditesspecpotrcz

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami


V této části se budeme věnovat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) – tedy dětem, které mají určité znevýhodnění ve vzdělávání a potřebují od učitelů větší podporu. I nedostatečná znalost českého jazyka je považována za speciální vzdělávací potřebu. Zde přinášíme informace pro rodiče, jejichž dítě má kromě jazykové bariéry ještě jiné znevýhodnění či specifickou potřebu. Samozřejmě jsou ale tyto informace platné pro všechny děti s SVP.


Jak jsou děti se znevýhodněním vzdělávány v ČR?

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mohou být v ČR vzdělávány v běžných školách. Od roku 2016 zde platí inkluze, takže žáci mají možnost využít pomoc v podobě podpůrných opatření na jakékoliv škole. Vzdělávání žáků s SVP se řídí podle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.. (V češtině ji najdete např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27)


Jak postupovat při vzdělávání dítěte, pokud má určité znevýhodnění?

Pokud má Vaše dítě speciální vzdělávací potřeby, informujte o tom školu, aby Vám mohla co nejlépe poradit. K doporučení stupně podpůrných opatření, na které má Vaše dítě nárok, zde fungují školská poradenská zařízení (ŠPZ) – tedy pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC). Každá škola s takovým zařízením spolupracuje a doporučí Vám, na koho se máte obrátit. Do tohoto zařízení pak s dítětem zajdete na konzultaci/šetření, na základě které dítě dostane doporučení ohledně vhodného stupně podpůrných opatření.


Jak vypadá doporučení od školského poradenského zařízení?

V doporučení je napsáno, do jakého stupně podpůrných opatření dítě patří a na jakou pomoc má ve škole nárok. ŠPZ při posuzování vzdělávacích potřeb žáka vychází mj. i z druhu obtíží, diagnostiky, dosavadního průběhu vzdělávání  a informací od zákonného zástupce. Pro doporučení konkrétních podpůrných opatření ŠPZ zjišťuje také možnost využití personálních a materiálních podmínek školy v souvislosti s poskytováním podpory jiným žákům školy. Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví i dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření nezbytné. Aby bylo doporučení platné, je k němu nutný informovaný souhlas zákonného zástupce. Zpráva ŠPZ má být napsána nejpozději 3 měsíce ode dne přijetí žádosti a zákonný zástupce má 30 dnů na podání žádosti o revizi.


Jak vypadá individuální vzdělávací plán pro žáka?

Na základě vydaného doporučení napíše škola individuální vzdělávací plán (IVP) žáka, ve kterém se věnuje úpravám obsahu, metod, forem výuky, hodnocení i očekávaných výstupů vzdělávání žáka. IVP má být vypracován do 1 měsíce, kdy škola obdrží doporučení od ŠPZ a může být v průběhu celého roku kdykoliv dále upraven. S plánem jsou následně seznámeni všichni vyučující žáka a je vyhodnocován nejméně jednou ročně. Následně pak škola dostane přidělené finanční prostředky potřebné k realizaci daného stupně podpůrných opatření.


Jak jsou rozdělena podpůrná opatření?

Podpůrná opatření jsou rozdělena od prvního do pátého stupně. Přičemž první stupeň je ten nejjednodušší, který může poskytnout každá škola. Jedná se například o minimální úpravu metod, hodnocení žáka či organizace výuky. Škola danou podporu průběžně vyhodnocuje a nejpozději po 3 měsících vyhodnotí, zda daná podpora vede k naplnění stanovených cílů. Pokud tomu tak není,  doporučí škola využít služby školského poradenského zařízení.

Mezi podpůrná opatření třetího stupně patří například i asistent pedagoga, který pomáhá jinému pedagogovi, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností. Ve škole lze využít i tlumočníka českého znakového jazyka či přepisovatele pro neslyšící.


Jak lze využít tlumočníka zdarma?

Škola i školské poradenské zařízení mohou při komunikaci s Vámi či žákem využít tlumočníka zdarma – je k dispozici přes Národní pedagogický institut. Služby jsou bezplatně poskytovány pro MŠ, ZŠ, SŠ, PPP a SPC. (Více najdete zde: https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/)


Kde mám k inkluzi hledat více informací?

V ukrajinštině Vám poradí na infolince MŠMT – tel. 234 812 345, nebo emailem ukrajina@msmt.cz.

Také můžete kontaktovat jakoukoliv pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) či speciálně pedagogické centrum (SPC).

V Praze je seznam PPP například zde: https://www.praha.eu/public/58/ef/f8/1572441_373066_seznam_PPP.pdf

Nebo můžete kontaktovat neziskové organizace, například: