Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

Zájmové a volnočasové aktivity se v České republice dlouhodobě těší velké oblibě a jejich nabídka bývá pestrá i v menších městech. Mnohé sportovní oddíly (například fotbalové kluby) si drží letitou tradici i na vesnicích.

Trávení volného času v kontaktu s českými vrstevníky a v českojazyčném prostředí pomáhá dětem také v rychlejším osvojení českého jazyka, doporučujeme vám proto, abyste neváhali a bohaté nabídky organizovaných zájmových činností bez obav využívali!

Mezi hlavní organizátory zájmových a volnočasových kroužků patří:


Od batolat po středoškoláky

Řada kroužků se nabízí dětem dokonce už od prvního roku života v doprovodu rodičů nebo prarodičů. Oblíbenými aktivitami pro nejmenší jsou plavání, cvičení, společné hraní s říkankami, písničkami a tanečky, výtvarné nebo hudební aktivity, Montessori herny apod.

Od 3 let už chodí obvykle děti do kroužků samostatně. Pro děti ve věku mateřské a základní školy je nabídka kroužků nejpestřejší a oblíbené kroužky se zaplní velice rychle, je tedy třeba přihlašovat děti na vybrané kroužky či aktivity dostatečně v předstihu před začátkem školního roku nebo nového pololetí.

 

Zaměření kroužků

Předškoláci a školáci si mohou vybírat z nabídky kroužků zaměřených na tyto hlavní oblasti:

 • Sport
 • Hudba a tanec
 • Výtvarná výchova a keramika
 • Divadlo
 • Technika
 • Cizí jazyky

Přihlašování do kroužků

Většina kroužků začíná v průběhu září nebo na přelomu září a října. DDM a jiné organizace otevírají zápisy na nový školní rok obvykle již v červnu!

K zápisu do kroužků nebo oddílů se používají papírové přihlášky a v některých organizacích (např. většina DDM) je možno požádat o formuláře přeložené do jiných jazyků nebo pomoc některého z pracovníků s vyplněním přihlášky.

Některé organizace využívají k přihlašování do kroužků webový portál, jinde se přihlašuje pomocí e-mailu.

Pokud chcete, aby vaše dítě pokračovalo ve stejném kroužku i v příštím roce, musíte na další rok podat vždy novou přihlášku.

Důležité!
Pokud má vaše dítě například epilepsii, cukrovku, astma, alergie, prodělané operace v minulosti, speciální potřeby apod., je nesmírně důležité uvést tyto informace do přihlášky. Pravdivé uvedení těchto důležitých údajů neznamená vyřazení vašeho dítěte z kroužku, je ale zásadní pro zachování bezpečí vašeho dítěte a ostatních účastníků kroužku.


Platba za kroužky a odhlašování

Platba za kroužek se provádí vždy předem na celé pololetí nebo případně na celý rok.

Pokud nemáte prostředky na uhrazení kroužků, můžete zažádat o příspěvek na proplacení kroužku na webovém portálu Darujeme kroužky dětem.

Každá organizace stanovuje vlastní pravidla pro vracení peněz za odhlášené kroužky. Ve většině případů se však uhrazená částka nevrací.

Pokud se v průběhu školního roku rozhodnete, že vaše dítě již do kroužku docházet nebude, není povinností, ale běžným zvykem oznámit to organizátorům kroužku. Uvolníte tím místo případným náhradníkům.


Kroužky ve školkách a ve školách

V případě kroužků, které se konají ve školách či ve školkách, přihlašujete dítě přímo tam. Informace a přihlášky dostanete od třídních učitelů nebo z družiny. Kroužky se konají v čase, kdy je dítě ve školce či ve školní družině. Instruktoři či lektoři si školní děti vyzvedávají přímo v družině a po skončení je doprovodí zpět. Mnohé mateřské školy, zejména v hlavním městě či v lokalitách s dostupnými sportovištěmi, nabízejí i výuku plavání či bruslení. V některých školkách jsou kroužky nabízeny jen předškolákům v posledním ročníku mateřské školy.


Sportovní kluby a oddíly

Většina zájmových kroužků se koná jednou týdně. Pro intenzivnější rozvoj sportovních dovedností dětí a mládeže slouží sportovní kluby a oddíly. V nich jsou děti zařazeny do tréninkových skupin podle věku.

U malých dětí probíhá trénink ve sportovních oddílech nejméně 2x týdně, u starších pak nejméně 3x týdně. Některé oddíly přijímají nové členy celoročně.

V Česku mají dlouholetou tradici fotbalové a hokejové oddíly, ale velké oblibě se těší i řada dalších sportů, např. florbal, pozemní hokej, volejbal, basketbal, házená, atletika, gymnastika, plavání, lezení, tenis, rugby, judo, cyklistika a MTB či parkour.


Základní umělecká škola

Základní umělecká škola (ZUŠ nebo hovorově „zuška“) je typ školy, která poskytuje základy vzdělání a rozvoj v umělecké oblasti v těchto oborech:

  • Hudební (sólový zpěv, sborový zpěv, hra na hudební nástroj, teorie)
  • Výtvarný (kresba, malba, modelování atd.)
  • Taneční
  • Literárně-dramatický

Přihlášky a talentové zkoušky do ZUŠ probíhají obvykle v období od dubna do června. Přesný termín naleznete vždy na webové stránce či vývěsce dané školy.

Cílem talentových zkoušek je posoudit předpoklad dětí ke studiu vybraného oboru. V případě hudebního oboru se posuzuje například zpěv, intonace, rytmus či výška tónu; v případě tanečního oboru opět rytmus, fyzická dispozice či samostatnost; a u výtvarného oboru například cit pro barvu a kompozici, představivost či správné držení výtvarných pomůcek.

Studium v základní umělecké škole je rozděleno do stupňů podobně jako ve škole (přípravné studium pro děti od 5 let – nejvýše 2 ročníky, základní studium I. stupně pro děti od 7 let – 7 ročníků, základní stupeň pro děti od 14 let – 4 ročníky). Organizace školního roku (včetně prázdnin) je stejná jako v základní či střední škole.

Výuka v ZUŠ probíhá v odpoledních hodinách. Žáci hudebního oboru navštěvují kromě individuální hry na nástroj či zpěvu i hromadnou výuku hudební nauky.

Docházka do ZUŠ je koncipována podobně jako v běžné základní škole a nepřítomnost dítěte např. kvůli nemoci je třeba řádně omluvit stanoveným způsobem (prostřednictvím webového formuláře, popř. e-mailem či telefonicky).

Žáci hudebních oborů vystupují pravidelně na žákovských koncertech, na výchovných koncertech například pro děti z okolních mateřských škol i na veřejných koncertech v místních kulturních sálech, obřadních síních či kostelech.

Nejtalentovanější žáci mohou pokračovat v hudebním odborném studiu na hudebním gymnáziu či  konzervatořích.


Skaut

Skautské děti se scházejí se svou družinou či oddílem zpravidla jednou týdně v pravidelný čas v klubovně nebo jejím okolí. Obvyklým programem skautských schůzek je hraní her, které směřují k cílenému rozvoji dětí. Skautské oddíly vyžadují pravidelnou účast dětí na schůzkách i víkendových akcích.

Jednou či dvakrát měsíčně vyrážejí skauti na jednodenní nebo dvoudenní víkendové výpravy do přírody. Během letních prázdnin tráví děti přibližně 3 týdny na skautském táboře pod stanem. Děti pomáhají stavět tábor, vařit, připravovat dřevo atd. Program je zpestřen celotáborovou dobrodružnou tématickou hrou. Vodní skauti vyrážejí na tábor po řece na lodích.


Volnočasové aktivity pro dospívající mládež

Dospívající mládež ve věku středoškolské docházky touží přirozeně po větší samostatnosti a nezávislosti, a nevyužívá proto organizované zájmové a volnočasové činnosti v takové míře jako mladší žáci, ale i pro ně se minimálně ve větších městech nabízí řada zajímavých aktivit přiměřených jejich věku, např. parkour, street dance, moderní tance, baseball, počítačová grafika, 3D grafika a animace, programování PC her, fotografování, letečtí modeláři, šití, výtvarný ateliér a mnoho dalších.

V mnoha městech, často na větších sídlištích a obecně v místech, kde je málo organizovaných aktivit pro mládež, fungují také tzv. nízkoprahové kluby (nízkoprahové zařízení / NZDM). Jsou otevřené všem dětem a mládeži v dané věkové kategorii vždy ve stanovený čas (např. v odpoledních hodinách v některé všední dny). Děti do nich mohou přijít zdarma a „anonymně“, tedy bez nutnosti jakékoli registrace. Mohou se zde v bezpečném prostoru a v teple setkávat s vrstevníky, poslouchat hudbu, hrát různé hry a také využít možnosti sociálního poradenství (informační servis v oblasti sociální, zdravotní, právní či využití volného času).


Letní tábory

V době letních (popř. i jarních) prázdnin pořádají mnozí organizátoři zájmových kroužků také příměstské či pobytové tábory.

 

Příměstské tábory trvají týden (od pondělí do pátku) a dětem je na nich zajištěn celodenní program (většinou i se stravou). Rodiče je na místo konání tábora ráno odvedou a večer si je vyzvednou. Příměstské tábory jsou většinou zaměřené na konkrétní aktivitu (např. sportovní, výtvarné atd.).

Pobytové tábory se konají v přírodě, často pod stanem, někdy i jako vodácké nebo cyklistické putovní výpravy.

Zájem o tábory bývá veliký a termíny se zveřejňují často již na začátku kalendářního roku. Chcete-li zajistit místo pro své děti, musíte je přihlásit dostatečně v předstihu, často i několik měsíců před začátkem letních prázdnin!


Neformální volnočasové a komunitní aktivity

Nejčerstvější informace o aktuálních aktivitách, které pořádá organizace META, najdete zde: