faq16cz

Jaké jsou podmínky vstupu na střední školu (SŠ)? Pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem platí speciální podmínky, zjistěte více v naší infografice.
Kdy je třeba podávat přihlášku na SŠ? Termíny pro podání přihlášek záleží na typu oboru. Na obory s talentovou zkouškou se přihláška podává dříve, a to již na konci listopadu. Pro ostatní obory se přihlášky podávají na konci února.
Kdy probíhají přijímací zkoušky? Jednotné přijímací zkoušky se skládají písemně na počátku dubna. Termíny zkoušek se liší dle školy a jsou zveřejňovány na školním webu. Termín zkoušky ve druhém a dalších kolech stanoví ředitel školy.
Potřebuji pro studium na SŠ nostrifikaci předchozího vzdělání? Ne, stačí ověřený překlad dokumentů za poslední dva roky studia.
Jak mohu zajistit soudní překlad dokumentů V první řadě upozorňujeme, abyste nepodávali origiánály dokumentů. Doporučujeme si pořídit nejdříve ověřenou kopii pomocí služby Czech POINT na poště. Postupujte tak především proto, aby se nepoškodil originální dokument (soudní překladatel musí fyzicky připojit překlad k překládanému dokumentu) a aby originál zůstal vždy u vás.

Nalézt soudního překladatele můžete na seznamu zde.
Stránky služby Czech POINT naleznete zde.

Jak podat přihlášku na SŠ? Podání poštou je pohodlnější a také spolehlivější způsob podání přihlášky. Pošlete přihlášku doporučeným dopisem na adresu školy. Škola má v takovém případě povinnost přihlášku řádně zpracovat a poslat vám oficiální rozhodnutí.
Na kolik středních škol můžu podat přihlášku? V prvním kole  lze přihlášky podat pouze na dvě školy. Ve druhém a dalších kolech je možné podat neomezený počet přihlášek.
Jak postupovat, pokud dítě bylo přijato na SŠ? Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na webových stránkách střední školy musíte škole odevzdat zápisový lístek.

Zápisový lístek je dokument, který obdržíte buď od vaší základní školy v ČR, nebo – pokud do školy v ČR nechodíte – vám ho vydá odbor školství krajského úřadu podle místa vašeho bydliště (pro Prahu to je Magistrát hlavního města Prahy). Žádost o vydání zápisového lístku můžete vyzvednout osobně na úřadě nebo poslat poštou.

– Každý uchazeč o studium dostane jen 1 zápisový lístek.
– Zápisový lístek se odevzdává na střední školu, na kterou vaše dítě přijali.
– Jestliže škola zápisový lístek neobdrží, předpokládá, že student nenastoupí.
– Pokud je dítě přijato na 2 školy zároveň, musíte se rozhodnout pouze pro jednu z nich, na které chcete studovat a té svůj lístek odevzdat.
– Zápisový lístek můžete do školy přinést osobně nebo poslat doporučeně poštou.
– Zápisový lístek musí podepsat rodič (pokud je uchazeči méně než 18 let).

(!) Zkontrolujte prosím, zda máte vaše jméno a příjmení čitelně uvedeno také na poštovní schránce na vámi uvedené adrese.

Co mám udělat, když dítě nebylo přijato na střední školu? Do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o nepřijetí máte právo podat odvolání u ředitele školy písemně doporučeným dopisem. Dále si zjistěte informace o dalším kole přijímacího řízení. Střední školy, které v prvním kole přijímacího řízení plně neobsadily kapacitu svých prvních tříd, mohou vypsat ještě druhé (případně i další) kolo přijímacího řízení. O termínu zkoušky v tomto kole rozhoduje ředitel školy. Do druhého kola přijímacích zkoušek můžete podat i více přihlášek. V případě přijetí nezapomeňte podat zápisový lístek!
Kdy začíná druhé kolo přijímacího řízení na střední školy? Druhé kolo vyhlašují ředitelé pro obory, na kterých po vyhlašení výsledků prvního kola zbyly volné kapacity. O těchto kapacitách školy mají přehled přiblížně v květnu:

1. Do konce dubna se vyhlašují výsledky jednotných přijímacích zkoušek.
2. Školy zveřejňují seznam přijatých a nepřijatých uchazečů podle počtu získaných bodů.
3. Přijatí uchazeči se rozhodnou pro jeden z oborů, na které byli přijati a během 10 dnů musí o informovat vybranou školu zasláním Zápisového lístku.
4. Školy tak mají aktuální přehled o volných kapacitách jednotlivých studijních oborů.

Podání odvolání v případě nepřijetí má rozhodně smysl! Pro školu je dokladem vašeho zájmu o studium a škola vás bude moci přijmout ještě před vyhlášením druhého kola, pokud po 10 pracovních dnech přijatí uchazeči nezašlou zápisový lístek (tj. rozhodnou se pro jinou školu).

Poskytuje škola kurz češtiny pro žáky–cizince? Pro žáky s odlišným mateřským jazykem existuje systém jazykové přípravy, v rámci které počínaje povinným předškolním ročníkem mají nárok na 100–200 hodin českého jazyka ve skupině jazykové přípravy. Jazyková příprava je poskytována přímo na vaší nebo na jiné tzv. určené škole. Pokud není možné na určenou školu dojíždět, můžete požádat o organizaci jazykové přípravy na vaší škole. Podrobnosti ohledně organizace jazykové přípravy a zařazení dítěte vám sdělí ředitel školy při nástupu do školy.
Jak zajistím tlumočníka? Tlumočení může být zajištěno ze strany školy nebo poradny pomocí interkulturních pracovníků prostřednictvím Národního pedagogického institutu — můžete o to požádat školu ještě před plánovanou schůzkou.

Pokud hledáte tlumočníka sami, máte několik možností.

1. Doprovod interkulturního pracovníka:
– pro Prahu a Středočeský kraj využijte seznam interkulturních pracovníků
– v Ústeckém kraji se lze obratit na Poradnu pro Integraci nebo Diecezní Charitu Litoměřice
– aktuální informace o službách interkulturních pracovníků v jiných regionech zjistíte v nejbližším Integračním centru.

2. Charita ČR nabízí na informační lince také službu tlumočení po telefonu.

Dítě dostalo ve školu poznámku/důtku třídního učitele/napomenutí. Co to znamená? Tyto poznámky se týkají chování nebo porušení školního řádu. Jedná se o vážnou záležitost, kdy v případě zanedbání a při opakovaném porušování školního řádu může dítě obdržet snížené hodnocení za chování, což negativně ovlivní celkovou úspěšnost na vysvědčení. Poznámky mají určitou gradaci: sníženému hodnocení na vysvědčení předchází napomenutí třídního učitele, pak důtka třídního učitele a nakonec důtka ředitele. Vždy se v těchto případech obraťte na třídního učitele pro vyjasnění a vyřešení situace, abyste mohli společně předejít jejímu opakování.
Jak můžu omluvit dítě ze školy? Pokud předem víte, že vaše dítě bude chybět ve škole, omluvte je písemně předem. Třídní učitel vám na začátku školní docházky nebo na začátku školního roku většinou na třídních schůzkách vysvětlí, jakým způsobem máte komunikovat se školou při omlouvání dítěte – může to být emailem, SMS apod. V textu uveďte, od kdy a do kdy bude dítě chybět a z jakého důvodu. Žádost o uvolnění na jeden den schvaluje třídní učitel, uvolnění na více dní schvaluje ředitel školy. Pokud se vaše díte neúčastní nějaké školní akce (například výlet, lyžařský kurz, škola v přírodě atd.),  musí v době konání akce chodit do školy do jiné třídy. Pokud dítě v době konání mimoškolní akce nebude docházet do školy, musíte je předem omluvit.
Moje dítě nejede se třídou na školu v přírodě nebo na lyžařský kurz. Musí chodit v té době do školy, nebo zůstane doma? Pokud se vaše dítě neúčastní nějaké školní akce (například výlet, lyžařský kurz, škola v přírodě atd.), musí v době konání akce chodit do školy do jiné třídy. Pokud dítě v době konání mimoškolní akce nebude docházet do školy, musíte je předem omluvit.
Jak můžu pokračovat ve výuce dle ukrajinského kurikula? V první řádě je to online výuka. Může to být distanční výuka na ukrajinské škole nebo jiná iniciativa, která ale má být akreditovaná ukrajinským Ministerstvem školství. Bezplatnou akreditovanou online-výuku nabízí např. projekt School to Go.

V souladu s plánem ukrajinského ministerstva školství distanční výuka ve školním roce 2023/24 má být adaptována tak, by žáci v zahraničí nemuseli absolvovat stejné předměty dvakrát, tedy na české i ukrajinské škole. Na ukrajinské škole se tak budou učit pouze předměty specifické pro ukrajinské kurikulum, zatímco univerzální předměty se budou ukrajinskou školou uznávat. Podrobnějiší informace k organizaci výuky v zahraničí vždy najdete na oficiálních stránkách Ministerstva školství Ukrajiny.

Možnost akreditovaného prezenčního vzdělávání nabízí Mezinárodní ukrajinská škola.

Naše škola na Ukrajině ruší online-výuku, ale chtěli bychom pokračovat v distanční výuce. Dle informací Ministerstva školství Ukrajiny žáci nesmějí být vyloučeni z ukrajinského vzdělávacího systému. Pokud vaše škola ruší online-výuku, můžete se přihlásit na jinou školu.

Navíc v souladu s plánem Ministerstva školství Ukrajiny ohledně organizace školního roku 2023/24 se online-výuka pro žáky studující v zahraničí neruší, ale jedná se o změnu struktury jejího poskytování: budou určené jednotlivé školy, které se zaměří na poskytování online-výuky.