FAQ: 15+_CZ

Odpovědi na vaše nejčastější dotazy

Vybíráme pro vás dotazy, se kterými se nejčastěji obracíte na nás nebo na Ukrajinskou infolinku MŠMT. Dotazy průběžně aktualizujeme, pokud zde přesto nenaleznete odpověď na vaši otázku, napište nám.

 
Zákon o PŠD se týká:

 • rodičů/zakonných představitelů dítěte ve věku povinné školní docházky
 • škol, jejich zřizovatelů (obec nebo městská část Prahy) a krajských úřadů (nebo Magistrát Hl.m. Prahy)

Rodiče mají povinnost zajistit ze své strany vzdělávání dítěte ve věku PŠD.
Spádová škola má povinnost přijmout dítě ve věku PŠD, pokud jí to umožňují kapacity.
V případě absence volných míst přechází zajištění přístupu dítěte ke vzdělávání do zodpovědnosti dané obce.
Pokud není možné najít místo ve škole ani na úrovni obce, odpovědnost musí přebrat krajský úřad a zabezpečit místo na úrovni kraje.“
 


 
Zákon o PŠD se vztahuje na poslední ročník předškolního vzdělání (věk 5 let) a na 9 let základního vzdělání (věk 6–15 let).

Tím pádem:

 • dítě, které dne 31.8. dosáhne věku 5 let, musí začít v září doházet do povinného předškolního ročníku
 • dítě ve věku 1–9 třídy musí docházet na základní školu (1. třída — 6 let dnem 31.8.)

 


 
V první řadě upozorňujeme, abyste nepodávali origiánály dokumentů. Doporučujeme si pořídit nejdříve ověřenou kopii pomocí služby Czech POINT na poště. Postupujte tak především proto, aby se nepoškodil originální dokument (soudní překladatel musí fyzicky připojit překlad k překládanému dokumentu) a aby originál zůstal vždy u vás.
 
Nalézt soudního překladatele můžete na seznamu zde.
Stránky služby Czech POINT naleznete zde.
 


 
Tlumočení může být zajištěno ze strany školy nebo poradny pomocí interkulturních pracovníků prostřednictvím Národního pedagogického institutu — můžete o to požádat školu ještě před plánovanou schůzkou.
 
Pokud hledáte tlumočníka sami, máte několik možností.

 


 
Obecné doporučení v případě problém z plně elektronickou přihláškou

 • Při podání plně elektronické přihlášky vždy zvolte možnost „Jiné dítě“ — nezávisle na tom, jestli se dítě v systému zobrazuje či nikoliv.
 • Pokud vám z technických důvodů nejde podát plně elektronickou přihlášku a chybí čas na vyřešení situace, doporučujeme zvolit druhý způsob (výpis ze systému). V tomto případě své údaje vyplníte samostatně. Nezbytné přílohy nahrajete do systému (scan nebo foto) a vygenerovaný výpis doložíte vybraným školám (na adresu školy, osobně nebo doporučeným dopisem).

Co znamená příloha „Doklad prokazující oprávnění k podání přihlášky“?

 • Má to být doklad potvrzující vaše zakonné právo zastupovat nezletilou osobu. Jedná se obvykle o rodný list nebo plnou moc — nebo jiný dokument, v němž jste označení jako rodič nebo zakonný zástupce dítěte.

Lze opravit údaje v podané přihlášce?

 • Odeslané elektronické přihlášky již nelze upravovat. Do 20. 2. však můžete v systému zrušit odeslanou přihlášku a podat novou.

Co se stane, pokud přílohy nebudou v pořádku. Odmítne škola přihlášku?

 • Pokud některé z vaších dokladů nebudou v pořádku, budete školou vyzváni k nápravě nedostatků přihlášky. Momentálně nevíme, jaké přesně bodou termíny pro nápravu.

Co mám dělat, pokud se dítě v systému neukazuje?

 • Zvolte možnost „Jiné dítě“ a vyplňte údaje o dítěti samostatně.

Co mám dělat, pokud údaje dítěte jsou nesprávné?

 • Zvolte možnost „Jiné dítě“ a vyplňte údaje o dítěti samostatně.

 


 
Pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem platí speciální podmínky, zjistěte více v naší infografice.
 


 
Termíny pro podání přihlášek záleží na typu oboru. Na obory s talentovou zkouškou se přihláška podává dříve, a to již na konci listopadu. Pro ostatní obory se přihlášky podávají do 20. února.
 


 
Jednotné přijímací zkoušky se skládají písemně na počátku dubna. Termíny zkoušek se liší dle školy a jsou zveřejňovány na školním webu. Termín zkoušky ve třetím a dalších kolech stanoví ředitel školy.
 


 
Ne, stačí ověřený překlad dokumentů za poslední dva roky studia.
 


 
Podání digitální přihlášky je pohodlnější a také spolehlivější způsob podání přihlášky. Podrobněji o způsobech podání přihlášky se dozvíte na oficiální tématické stránce CERMAT.
 


 
V prvním a druhém kole lze podat přihlášku pouze na tři obory bez talentové zkoušky dodatečně ke dvěma oborům s talentovou zkouškou. Ve třetím a dalších kolech lze podat neomezený počet přihlášek.
Podrobněji čtěte v sekci Mládež 15+ nebo na tematické stránce CERMAT — www.prihlaskynastredni.cz.
 


 
Uchazeči, kteří nebyli přijati v prvním kole, vzdali se přijetí, nebo se v prvním kole nikam nehlásili, mají možnost podat si přihlášky do 2. kola přijímacího řízení.
 


 
Termíny 2. kola pro rok 2024:

 • Zahájení: 20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení s volnou kapacitou v oborech.
 • Podání přihlášek: do 24. května 2024.
 • Školní přijímací zkoušky: Od 8. do 12. června 2024 pro talentové a školní přijímací zkoušky.
 • Výsledky: 21. června 2024.

 


 
Pro žáky s odlišným mateřským jazykem existuje systém jazykové přípravy, v rámci které počínaje povinným předškolním ročníkem mají nárok na 100–200 hodin českého jazyka ve skupině jazykové přípravy. Jazyková příprava je poskytována přímo na vaší nebo na jiné tzv. určené škole. Pokud není možné na určenou školu dojíždět, můžete požádat o organizaci jazykové přípravy na vaší škole. Podrobnosti ohledně organizace jazykové přípravy a zařazení dítěte vám sdělí ředitel školy při nástupu do školy.
 


 
Tyto poznámky se týkají chování nebo porušení školního řádu. Jedná se o vážnou záležitost, kdy v případě zanedbání a při opakovaném porušování školního řádu může dítě obdržet snížené hodnocení za chování, což negativně ovlivní celkovou úspěšnost na vysvědčení. Poznámky mají určitou gradaci: sníženému hodnocení na vysvědčení předchází napomenutí třídního učitele, pak důtka třídního učitele a nakonec důtka ředitele. Vždy se v těchto případech obraťte na třídního učitele pro vyjasnění a vyřešení situace, abyste mohli společně předejít jejímu opakování.
 


 
Pokud předem víte, že vaše dítě bude chybět ve škole, omluvte je písemně předem. Třídní učitel vám na začátku školní docházky nebo na začátku školního roku většinou na třídních schůzkách vysvětlí, jakým způsobem máte komunikovat se školou při omlouvání dítěte – může to být emailem, SMS apod. V textu uveďte, od kdy a do kdy bude dítě chybět a z jakého důvodu. Žádost o uvolnění na jeden den schvaluje třídní učitel, uvolnění na více dní schvaluje ředitel školy. Pokud se vaše díte neúčastní nějaké školní akce (například výlet, lyžařský kurz, škola v přírodě atd.),  musí v době konání akce chodit do školy do jiné třídy. Pokud dítě v době konání mimoškolní akce nebude docházet do školy, musíte je předem omluvit.
 


 
Pokud se vaše dítě neúčastní nějaké školní akce (například výlet, lyžařský kurz, škola v přírodě atd.), musí v době konání akce chodit do školy do jiné třídy. Pokud dítě v době konání mimoškolní akce nebude docházet do školy, musíte je předem omluvit.
 


 
V první řádě je to online výuka. Může to být distanční výuka na ukrajinské škole nebo jiná iniciativa, která ale má být akreditovaná ukrajinským Ministerstvem školství. Bezplatnou akreditovanou online-výuku nabízí např. projekt School to Go.
 
V souladu s plánem ukrajinského ministerstva školství distanční výuka ve školním roce 2023/24 má být adaptována tak, by žáci v zahraničí nemuseli absolvovat stejné předměty dvakrát, tedy na české i ukrajinské škole. Na ukrajinské škole se tak budou učit pouze předměty specifické pro ukrajinské kurikulum, zatímco univerzální předměty se budou ukrajinskou školou uznávat. Podrobnějiší informace k organizaci výuky v zahraničí vždy najdete na oficiálních stránkách Ministerstva školství Ukrajiny.
 
Možnost akreditovaného prezenčního vzdělávání nabízí Mezinárodní ukrajinská škola.
 


 
Dle informací Ministerstva školství Ukrajiny žáci nesmějí být vyloučeni z ukrajinského vzdělávacího systému. Pokud vaše škola ruší online-výuku, můžete se přihlásit na jinou školu.
 
Navíc v souladu s plánem Ministerstva školství Ukrajiny ohledně organizace školního roku 2023/24 se online-výuka pro žáky studující v zahraničí neruší, ale jedná se o změnu struktury jejího poskytování: budou určené jednotlivé školy, které se zaměří na poskytování online-výuky.
 


chat Feedback

Názory vyjádřené na webové stránce nereflektují automaticky stanovisko a postoje organizace UNICEF. Prezentace materiálů (včetně map) neznamená vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany UNICEF na legální status jakékoliv země, oblasti, politické entity nebo hranic.

META o.p.s. facebbok facebbok facebbok
META, o. p. s. - Podpora příležitostí ve vzdělávání
Žerotínova 35, 130 00 Praha 3
www.meta-ops.cz
www.ceskylevouzadni.cz
www.inkluzivniskola.cz